Деловни корисници - Телефонија - Дополнителни услуги
 
 
 
Линкови
 
 

Дополнителна услуга

Мојата сметка - Состојба на телефонска сметка ( 14 27 14 )
Опис на услугата

 

Оваа услуга ви овозможува постојан увид на трошоците за телефонската линија во вашиот дом, викендичка, канцеларија или стан што го издавате. Со едноставна проверка на состојбата на вашата сметка во текот на месецот преку веб страната https://moj.telekom.mk или со јавување на телефонскиот број 14 27 14, ќе добиете информации за:

§    Моменталната состојба на вашата сметка (нефактурирана), односно сметката за направените разговори од почетокот на месецот до денот кога сте побарале информација.

Добиениот износ е само направениот сообраќај во тој период, без пресметани попусти, ДДВ и без месечните претплати за линијата, за дополнителните услуги итн,

§    Износот на последната фактурирана сметка,

§    Вкупен фактуриран долг што го имате кон Македонски Телеком.

Напомена: Услугата е овозможена на ниво на конто, т.е. ако сметката (фактурата) што ја добивате содржи повеќе телефонски броеви, добиените информации (сите три вида) ќе претставуваат збир од направениот сообраќај за сите телефонски броеви на тоа конто.

 

Доколку ова е пакетот кој одговара на вашите потреби можете да го нарачате брзо и едноставно преку интернет во само неколку чекори ТУКА, во нашите Т продажни салони или преку Контакт центарот со повик на 171.

 

 

Употреба

 

Услугата може да се користи со:

§    Месечна претплата, при што имате неограничен број на пристапи до информациите за состојбата на  сметката во текот на месецот преку  Интернет и преку телефон (но само од телефонската линија на претплатникот и за неговиот телефонски број).

    Услугата на Интернет е достапна само со користење на месечна претплата.

 

§    Инцидентен повик, ако не сте претплатени на услугата, а имате потреба понекогаш да ја користите.

 

Услугата можете да ја користите 24 часа на ден.

 

 

Мојата сметка на Интернет

Откако услугата ќе биде ви биде активирана, 24 часа по поднесување на барањето, за да добиете пристап до бараните информации, на веб страната https://moj.telekom.mk треба да ги внесете:

-    телефонскиот број за кој сакате да добиете информација, и за кој сте поднеле барање и сте претплатени,

-    бројот на конто од телефонската сметка (кој се наоѓа во десниот агол на првата страна од сметката).

 

 

Мојата сметка преку телефон

Завртете го бројот 142714 и следете ги инструкциите на говорниот автомат. Во зависност од тоа дали сте претплатени на услугата и дали се јавувате од сопствената телефонска линија, инструкциите се следните:

-    ако сте претплатени за услугата (плаќате месечна претплата), со цел да добиете информации треба само на вашиот телефон да го внесете бројот на конто од вашата телефонска сметка,

-    ако не сте претплатени за услугата и се јавувате инцидентно од сопствениот телефонски број, треба да го притиснете копчето ѕвезда * па да го внесе бројот на конто од телефонската сметка.

-    ако не сте претплатени за услугата и се јавувате инцидентно од друга телефонска линија треба да го внесете и телефонскиот број за кој барате информации и бројот на конто.

 

Мојата сметка преку телефон можете да ја користите во рамките на мрежата на Македонски Телеком.

За да може да ја користите оваа услуга преку телефон, неопходен е телефонски апарат со тонско бирање.

 

Цена
Месечната претплата за неограничен број на пристапи до услугата преку Интернет и преку телефон е 20 денари (или 23,60 денари /месечно со вклучен 18% ДДВ).

Инцидентен повик кон бројот 142714 чини 4 денари
(или 4,72 денари по повик со вклучен 18% ДДВ).

Услугата е вклучена во пакетите дополнителни услуги VAS2, Бизнис и ISDN.

 
Пребарување

Актуелна понуда
Конференција за е-Сметководство во Македонија
MaxTV за бизнис корисници
Office Complete-пакет за деловни, a веб креатор за сите корисници
Меѓународни повици
Внесете го името или кодот на државата за која барате информација
 
   
кон врвот правна напомена Кодекс за заштита на правото за лична приватност © Македонски Телеком