Business Trunk

  • Непречено поврзување на корисничкиот IP PBX на IMS платформата, со можност за дојдовни и појдовни повици.

Опис

Business Trunk услугата овозможува поврзување на кориснички IP PBX со мултимедијалната платформа IMS.

Услугата обезбедува непречено поврзување на корисничкиот IP PBX на новата IMS платформа, овозможува податочно поврзување со можност за дојдовни и појдовни повици преку PSTN/PLMN/VOIP мрежите и можност за додавање нумерациско подрачје.

Цени

Business Trunk XS Business Trunk S Business Trunk M Business Trunk L Business Trunk XL
Вкупен број на канали 2 5 10 20 30
Месечен надомест
  819 ден. 2.360 ден. 4.720 ден. 7.080 ден. 8.437 ден.
Дополнителен канал
  471 ден. 471 ден. вклучен вклучен вклучен
Нумерациско подрачје од 5 броеви 236 ден.
Нумерациско подрачје од 10 броеви 354 ден.
Нумерациско подрачје од 100 броеви 472 ден.

За корисниците на Business Trunk услугата се наплатува и еднократен надомест за опрема и инсталација, кој зависи од времетраењето на договорот. Повеќе инфромации за пакетите и еднократниот надомест можете да добиете кај продажните агенти или во Контакт центарот за бизнис корисници на телефонскиот број 120.


Привремено исклучување (мирување) Цена
Business Trunk XS 400 ден.
Business Trunk S 2.000 ден.
Business Trunk M 3.000 ден.
Business Trunk L 4.000 ден.
Business Trunk XL 5.000 ден.

Привременото исклучување и повторно вклучување се реализира на барање на корисникот, во период од 30 дена до 3 месеци, но не повеќе од еднаш годишно.

Цените се со вклучен ДДВ.

Дополнителната услуга – Дополнителен канал важи само за Business Trunk XS и Business Trunk S пакетите и е ограничен на максимум 2 канали по производ.

pageArea reserved, leave empty!!!