Добивање поени

Приватни корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком

Критериуми за добивање поени

Почнувајќи од 01.01.2016 година приватните корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком, добиваат поени според следниот критериум:

Критериум за добивање поени* Број на поени
За секои 100 денари на Вашата сметка 5

Приватните корисници коишто имаат неплатена сметка 2 (два) месеца по рокот, не добиваат поени за наведениот критериум.

Износите во месечната сметка коишто се однесуваат на купената опрема, не се дел од критериумот за доделување поени.

Временската важност на поените е 2 години од доделувањето, на месечно ниво. Користењето на поените е според времето кога биле доделени (првите добиени поени ќе бидат и први за користење).**
Поените добиени во периодот од 01.08. до 31.12.2022 година можете да ги искористите до 31.01.2023 година.

Вкупниот број поени можете да го проверите на веб порталот Мој Телеком во Вашата месечна сметка.

*Операторот го задржува правото да доделува дополнителни поени на корисниците.

**Важи за поените доделени од 01.01.2016 година.

Деловни корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком

Деловните корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком почнувајќи од сметката за јуни нема да добиваат Мој Клуб поени по критериум „висина на сметка“.

Поените кои до сега ги имаат овие корисници, остануваат во важност до истекот на нивниот рок.

Временската важност на поените добиени до сега е 2 години од доделувањето, на месечно ниво. Користењето на поените е според времето кога биле доделени (првите добиени поени ќе бидат и први за користење).**
Вкупниот број поени можете да го проверите на веб порталот Мој Телеком во Вашата месечна сметка.

*Операторот го задржува правото да доделува дополнителни поени на корисниците.

**Важи за поените доделени од 01.01.2016 година.

Десктоп верзија