Добивање поени

Приватни корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком

Критериуми за добивање поени

Почнувајќи од 01.01.2016 година приватните корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком, добиваат поени според следниот критериум:

Критериум за добивање поени* Број на поени
За секои 100 денари на Вашата сметка 5

Приватните корисници коишто имаат неплатена сметка 2 (два) месеца по рокот, не добиваат поени за наведениот критериум.

Износите во месечната сметка коишто се однесуваат на купената опрема, не се дел од критериумот за доделување поени.

Временската важност на поените е 2 години од доделувањето, на месечно ниво. Користењето на поените е според времето кога биле доделени (првите добиени поени ќе бидат и први за користење).**

Вкупниот број поени можете да го проверите на веб порталот Мој Телеком во Вашата месечна сметка.

Промотивни Мој Клуб поени за највредните Magenta 1 корисници

2022 година ја започнуваме со наградување на лојалноста на нашите највредни и најлојални корисници преку доделување поени во склоп на нашата програма за лојалност Мој Клуб.
Корисниците добиваат промотивни поени во износ од 10.000 до 30.000 поени.
Доделените промотивни поени ќе можат да се искористат во периодот од 1.1.2022 до 30.6.2022 за купување мобилен уред или за дополнителна опрема. Валидноста на поените истекува на 30.6.2022.

*Операторот го задржува правото да доделува дополнителни поени на корисниците.

**Важи за поените доделени од 01.01.2016 година.

Деловни корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком

Критериуми за добивање поени

Деловните корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком, добиваат поени според следниот критериум:

Критериум за добивање поени* Број на поени
За секои 1.000 денари на Вашата сметка 50

Деловните корисници на мобилни услуги на Македонски телеком добиваат поени за висина на сметка доколку сметката е платена во наведениот рок.

Износите во месечната сметка коишто се однесуваат на купената опрема, не се дел од критериумот за доделување поени.

Временската важност на поените е 2 години од доделувањето, на месечно ниво. Користењето на поените е според времето кога биле доделени (првите добиени поени ќе бидат и први за користење).**

Вкупниот број поени можете да го проверите на веб порталот Мој Телеком во Вашата месечна сметка.

*Операторот го задржува правото да доделува дополнителни поени на корисниците.

**Важи за поените доделени од 01.01.2016 година.