Добивање поени

Приватни корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком

Критериуми за добивање поени

Почнувајќи од 01.01.2016 година приватните корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком, добиваат поени според следниот критериум:

Критериум за добивање поени* Број на поени
За секои 100 денари на Вашата сметка 5

Приватните корисници коишто имаат неплатена сметка 2 (два) месеца по рокот, не добиваат поени за наведениот критериум.

Износите во месечната сметка коишто се однесуваат на купената опрема, не се дел од критериумот за доделување поени.

Временската важност на поените е 2 години од доделувањето, на месечно ниво. Користењето на поените е според времето кога биле доделени (првите добиени поени ќе бидат и први за користење).**

Вкупниот број поени можете да го проверите на веб порталот Мој Телеком во Вашата месечна сметка.

*Операторот го задржува правото да доделува дополнителни поени на корисниците.

**Важи за поените доделени од 01.01.2016 година.

ПРОМОТИВНИ ПОЕНИ ЗА ЛОЈАЛНОСТ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА НОВАТА MAGENTA 1

Од 01.11.2019 започнува Промоција во новата Magenta 1 – 6.000 поени за лојалност за склучен договор на новата Magenta 1.

Добивање на поените

Сите приватни корисници кои во промотивниот период ќе склучат договор за користење на Мagenta 1 услугите, ќе добијат промотивни 6.000 поени. Поените се доделуваат на ниво на фамилија.

Користење на поените

Промотивните 6.000 поени ќе можат да се искористат во периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020, за купување мобилен уред или за дополнителна опрема.

Валидност

Важноста на промотивните поени кои нема да бидат искористени во периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020, ќе истече на 30.06.2020.

Промоцијата е достапна ограничен временски период.

Деловни корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком

Критериуми за добивање поени

Деловните корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком, добиваат поени според следниот критериум:

Критериум за добивање поени* Број на поени
За секои 1.000 денари на Вашата сметка 50

Деловните корисници на мобилни услуги на Македонски телеком добиваат поени за висина на сметка доколку сметката е платена во наведениот рок.

Износите во месечната сметка коишто се однесуваат на купената опрема, не се дел од критериумот за доделување поени.

Временската важност на поените е 2 години од доделувањето, на месечно ниво. Користењето на поените е според времето кога биле доделени (првите добиени поени ќе бидат и први за користење).**

Вкупниот број поени можете да го проверите на веб порталот Мој Телеком во Вашата месечна сметка.

*Операторот го задржува правото да доделува дополнителни поени на корисниците.

**Важи за поените доделени од 01.01.2016 година.

pageArea reserved, leave empty!!!