1.0. Предлог Одлука за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком;

1.1. Спогодба за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком со прилози *;

2.0. Предлог Одлука за усвојување на нов Статут на Друштвото;

2.1. Предлог нов Статут на Друштвото;

3.0. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;

3.1. Предлог за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото.

3.2 Биографија на Жарко Луковски - кандидат за нов член на Одборот на директори на Друштвото;

3.3 Биографија на Оливер Костуранов - кандидат за ре-избор како неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото;

3.4 Биографија на Назим Буши - кандидат за ре-избор како неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото;

3.5 Биографија на Александар Стојков - кандидат за ре-избор како независен неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото.

*Заради почитување на прописите за заштита на личните податоци, списокот на сегашни вработени во Друштвото коешто се присоединува, а кој е составен дел на Спогодбата за присоединување, не е јавно објавен на интернет страницата.

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2019

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!