Географска преносливост

  • Кога сакате да го пренесете истиот телефонски број.

Цена во готово

236 ден.

Цената е со вклучен ДДВ.

Услуга и цена

Географска преносливост на број е обезбедување на можност да го задржите постојниот број при промена на локација во рамките на исто нумерациско подрачје. Услугата во мрежата на Македонски Телеком е применлива само во нумерациските подрачја Скопје (02), Охрид (046), Велес (033) и Струмица (034).

На пример, пренесување на број од Скопје Чаир во Скопје Карпош, од Струга во Охрид, Гевгелија во Струмица, Кавадарци во Велес, итн.

Користењето на услугата Географска преносливост на број е бесплатно и се плаќа само еднократен надомест за активирање.

Опис Износ
Еднократен надомест 236 ден.
pageArea reserved, leave empty!!!