Max Optic Pro

Max Optic Pro Basic

Намалена цена без ДДВ во првите 2 месеци

749
денари месечно
*

Намалената цена со вклучен ДДВ за првите 2 месеци изнесува 884 ден. и важи за договор на 2 години

Редовна цена без ДДВ: 1.299 денари

*

Цената со вклучен ДДВ изнесува 1.533 ден. и важи за договор на 2 години.

повеќе

Max Optic Pro Start

Намалена цена без ДДВ во првите 2 месеци

1.199
денари месечно
*

Намалената цена со вклучен ДДВ за првите 2 месеци изнесува 1.415 ден. и важи за договор на 2 години

Редовна цена без ДДВ: 1.699 денари

*

Цената со вклучен ДДВ изнесува 2.005 ден. и важи за договор на 2 години.

повеќе

Max Optic Pro Comfort

Намалена цена без ДДВ во првите 2 месеци

4.299
денари месечно
*

Намалената цена со вклучен ДДВ за првите 2 месеци изнесува 5.073 ден. и важи за договор на 2 години

Редовна цена без ДДВ: 4.799 денари

*

Цената со вклучен ДДВ изнесува 5.663 ден. и важи за договор на 2 години.

повеќе

Max Optic Pro Giga

Намалена цена без ДДВ во првите 2 месеци

4.596
денари месечно
*

Намалената цена со вклучен ДДВ за првите 2 месеци изнесува 5.423 ден. и важи за договор на 2 години

Редовна цена без ДДВ: 6.799 денари

*

Цената со вклучен ДДВ изнесува 8.023 ден. и важи за договор на 2 години.

повеќе
Интернет
Линиска брзина (D/U) (1) До 70 / 70 Mbps До 80 / 80 Mbps До 90 / 90 Mbps До 1 / 1 Gbps (2)
Вклучен месечен интернет сообраќај (D+U)  Неограничен Неограничен Неограничен Неограничен
Политика на фер користење По искористени 200 GB, брзината се намалува до 2 Mbps / 2 Mbps По искористени 2000 GB, брзината се намалува до 2 Mbps / 2 Mbps По искористени 3000 GB, брзината се намалува до 2 Mbps / 2 Mbps По искористени 3600 GB, брзината се намалува до 2 Mbps / 2 Mbps
Мобилен интернет во Македонија (3) вклучен 3 GB  3 GB  3 GB 
Веб хостирање 1 GB 5 GB 10 GB 10 GB
Е-адреси 10 50 100 100
IP адреса Динамичка Динамичка Динамичка Динамичка

Напомени

Ако сте корисник на говорни услуги на Македонски Телeком и мигрирате во Optic пакет кој вклучува говорна услуга, можете да го задржите вашиот постоен телефонски број. Ако сте корисник на говорни услуги на друг оператор и мигрирате во Optic пакет кој вклучува говорна услуга, можете да побарате од вашиот сегашен оператор пренесување на вашиот телефонски број, за да го задржите истиот телефонски број и кога ќе ви го активираме Optic пакетот (за пренесување на вашиот телефонски број потребна е согласност од вашиот сегашен оператор).

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку линијата што може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристапот на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на претплатникот и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина.

(2) По надминување на вклучениот месечен мобилен интернет сообраќај во пакетот, брзината се намалува до 64 Kbps / 64 Kbps, а дополнителниот сообраќај не се наплаќаат.

pageArea reserved, leave empty!!!