Max Optic Pro Basic

  • Вклучено веб хостирање и е-адреси
  • Можност за попусти на опрема

Карактеристики

Интернет 
Линиска брзина (D/U) (1) До 70 Mbps / 70 Mbps
Вклучен месечен интернет сообраќај (D+U) Неограничен (2)
Политика на фер користење По искористени 200 GB, брзината се намалува до 2 Mbps / 2 Mbps
Веб хостинг 1 GB
Е-адреси 10
Динамичка IP адреса вклучен
Корисничка опрема Во сопственост на Македонски Телеком

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку линијата што може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристапот на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на претплатникот и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина.

Цени без ДДВ

Времетраење на договорот2 години1 годинаНеопределено
Намаленa месечнa цена за првите два месеца 749 ден. 849 ден.
Редовна месечна цена 1.299 ден. 1.399 ден. 1.699 ден.
Еднократен надомест 100% попуст 100% попуст 1.199 ден.

Цените се без вклучен ДДВ.

Цени со ДДВ

Времетраење на договорот2 години1 годинаНеопределено
Намаленa месечнa цена за првите два месеца 884 ден. 1.002 ден.
Редовна месечна цена 1.533 ден. 1.651 ден. 2.005 ден.
Еднократен надомест 100% попуст 100% попуст 1.415 ден.

Цените се со вклучен ДДВ.

Опрема

Корисничката опрема која е потребна за функционирање на сервисот вклучува:

  • Optical network terminal (ONT)
  • Optical termination box (OTB )

Македонски Телeком врши редовно сервисирање на опремата, се додека го имате Optic пакетот.

Цената за изнајмување на корисничката опрема е вклучена во месечниот надомест за Optic пакетот.

Македонски Телeком ја инсталира, конфигурира, надградува и управува со корисничката опрема.

pageArea reserved, leave empty!!!