Max Optic Pro Start

  • Вклучено веб хостирање
  • Можност за попусти на опрема

Карактеристики

Интернет 
Линиска брзина (D/U) (1) До 80 Mbps / 80 Mbps
Вклучен месечен интернет сообраќај (D+U) Неограничен
Политика на фер користење По искористени 2000 GB, брзината се намалува до 2 Mbps / 2 Mbps
Mобилен интернет во Македонија (D+U) (2) 3 GB
Веб хостинг 1 GB
Е-адреси 50
Динамичка IP адреса вклучен
Корисничка опрема Во сопственост на Македонски Телеком

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку линијата што може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристапот на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на претплатникот и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина.

(2) По надминување на вклучениот месечен мобилен интернет сообраќај во пакетот, брзината се намалува до 64 Kbps / 64 Kbps, а дополнителниот сообраќај не се наплаќаат.

Цени без ДДВ

Времетраење на договорот2 години1 годинаНеопределено
Намаленa месечнa цена за првите два месеца 1.199 ден. 1.299 ден.
Редовна месечна цена 1.699 ден. 1.799 ден. 2.099 ден.
Еднократен надомест 100% попуст 100% попуст 1.415 ден.

Цените се без вклучен ДДВ.

Цени со ДДВ

Времетраење на договорот2 години1 годинаНеопределено
Намаленa месечнa цена за првите два месеца 1.415 ден. 1.533 ден.
Редовна месечна цена 2.005 ден. 2.123 ден. 2.477 ден.
Еднократен надомест 100% попуст 100% попуст 1.415 ден.

Цените се со вклучен ДДВ.

Опрема

Корисничката опрема која е потребна за функционирање на сервисот вклучува:

  • Optical network terminal (ONT)
  • Optical termination box (OTB )

Македонски Телeком врши редовно сервисирање на опремата, се додека го имате Optic пакетот.

Цената за изнајмување на корисничката опрема е вклучена во месечниот надомест за Optic пакетот.

Македонски Телeком ја инсталира, конфигурира, надградува и управува со корисничката опрема.

pageArea reserved, leave empty!!!