Тарифирање на националните разговори

Цена за минута разговор во денари Разговори во мрежата на Македонски Телеком
редовна тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот 1,18
евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот 0,71
Разговори кон други фиксни мрежи
редовна тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот 1,18
евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот 0,71
Разговори кон мобилни телефонски мрежи
редовна тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот 6,99 (кон сите домашни мобилни мрежи)
евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот 3,99 (кон сите домашни мобилни мрежи)

Тарифирањето е на почеток на секој интервал (блок) од 60 секунди.

Цените се со вклучен ДДВ.

pageArea reserved, leave empty!!!