Portali virtuel i kompanisë

  • Çdo pako përfshin periudhë promovuese prej 1 muaji pa parapagesë
  • Zëvendësoni IT infrastrukturën ekzistuese për portalin e kompanisë, pa brenga për mirëmbajtje, mbështetje dhe menaxhim me liçenca

Përshkrimi

Nëse ju duhet IT infrastrukturë e re apo zëvendësim të asaj ekzistuese për portalin e kompanisë, kurse nuk dëshironi të brengoseni për mirëmbajtje, mbështetje apo menaxhim me liçencat, zgjidhni një nga pakot për Portal virtuel të kompanisë - Work Share.

Me Portalin virtuel të kompanisë ju mundësojmë vendosjen e portaleve të posaçme virtuele të kompanisë, nëpërmjet të cilave menaxhimi dhe aprovimi i dokumenteve të kompanisë, menaxhimi me proekte dhe të gjithë aktivitetet tjera kolaborative është i shpejtë dhe i thjeshtë.

Infrastruktura hardverike që e siguron këtë shërbim është tërësisht redundante, i instaluar në qendër të dhënash plotësisht të pajisur dhe të mbrojtur me sisteme bashkëkohore dhe procedura për mirëmbajtje.

Pako

Qasja deri te shërbimi Portali virtuel i kompanisë është i mundur nga cili do lokacion, nëpërmjet cilës do pajisje me internet qasje (100% veb qasje).

Të gjitha pakot i mundësojnë funksionalitetet e njejta, por dallimi i vetëm ndërmjet tyre është madhësia e hapësirës për strehimin e të dhënave dhe numri i sesioneve të përfshira për një kohë.

Në pako është përfshirë:

  • kopje e mbrojtur e integruar e të dhënave (backup)
  • qasje administratori për menaxhim me shfrytëzuesit dhe funksionalitete

Të gjithë funksionalitetet në kuadër të pakove janë të mundësuara nëpërmjet softverit Alfresco me kod të hapur.


Pako  (1) (2)HapësiraNumri i sesioneve
S 10 GB 5 sesione të njëkohshme
M 30 GB 10 sesione të njëkohshme
L 75 GB 25 sesione të njëkohshme
XL 200 GB 50 sesione të njëkohshme
Shërbime shtesë 
Hapësira shtesë 5 GB
Shfrytëzues shtesë 5
Ripërtrirje të të dhënave

Ndihma profesionale

Për të gjithë shfrytëzuesit e pakove Portali virtuel i kompanisë është siguruar mundësia për ndihmë profesionale për ripërtrirje të të dhënave. Ripërtrirja e të dhënave siguron mundësinë për kthimin e portalit të kompanisë ose vetëm të disa elementeve në gjendje më të vjetër se aktualja, por jo më të vjetër se 3 muaj.

Për më shumë informacione lajmërohuni në numrin telefonik falas 0800 10800.

(1) Një shfrytëzues mund të shfrytëzojëvetëm një pako, dhe të migrojë nga njëra në pakon tjetër. Me cilën do pako, shfrytëzuesi do të fitojë një DNS regjistrim në serverët e Makedonski Telekom, i cili është i nevojshëm për veb qasje deri te portali virtuel i shfrytëzuesit. DNS regjistrimi nuk përfshin veb domenin, i nevojshëm për veb faqen e shfrytëzuesit ose çfarëdo lloj veb komunikim tjetër jashtë asaj që siguron Disku virtuel.

(2) Madhësia maksimale e lejuar e datotekës e cila mund të vendoset në portal është 100 MB.


50 sesione të njëkohshme

Çmimet pa TVSH

Paguani parapagesë fikse mujore, pa obligime dhe shpenzime plotësuese, sipas pakos dhe hapësirës së diskut që shfrytëzoni. Binduni në performansat, funksionalitetet dhe beneficionet që i ofron Portali virtuel i kompanisë.

Çdo pako përfshin periudhë promovuese prej 1 muaji pa parapagesë.


Pako (1) (2)HapësiraNumri i sesioneveÇmimi mujor
S 10 GB 5 sesione të njëkohshme

1.099 den.

M 30 GB 10 sesione të njëkohshme

1.699 den.

L 75 GB 25 sesione të njëkohshme

2.999 den.

XL 200 GB 50 sesione të njëkohshme

4.999 den.

Upgrade-etÇmimi mujor
Hapësirë shtesë për magazinim (5GB) 49 den.
Sesione të njëkohshme shtesë (5 shfrytëzues) 419 den.

Varësisht nga numri i Telekom Cloud shërbimeve të zgjedhura, përfitoni zbritje të kompenzimit mujor për:


Zbritje të kompenzimit mujor për shërbimet Cloud (*)
1 shërbim Cloud2 shërbime Cloud3 shërbime Cloud
Të gjithë shfrytëzuesit e internetit 10% 15% 20%
Internet shfrytëzues me kontratë afatgjate të re/ripërtrirë 20% 25% 30%

Të gjithë çmimet janë me TVSH.

(1) Një shfrytëzues nuk mund të kërkojë më shumë se një pako. Shfrytëzuesi mund të migrojë nga një pako në tjetër. Migracioni mund të kryhet njëherë gjatë një muaji. Me cilën do pako, shfrytëzuesi do të fitojë një DNS regjistrim në serverët e Makedonski Telekom që është e nevojshme për e-mail komunkim ose veb qasje në portalin virtuel të kompanisë. DNS regjistrimi nuk përfshin veb domenin, i nevojshëm për veb faqen e shfrytëzuesit ose çfarëdo lloj veb komunikim tjetër jashtë asaj që siguron Disku virtuel.

(2) Madhësia maksimale e lejuar e datotekës e cila mund të vendoset në portal është 100 MB.

(*) Zbritja nga korniza vlen për resurse plotësuese për Server virtuel privat, si dhe për upgrade-et e Diskut virtuel dhe Portalit virtuel të kompanisë - Work Share.


Çmimet me TVSH

Paguani parapagesë fikse mujore, pa obligime dhe shpenzime plotësuese, sipas pakos dhe hapësirës së diskut që shfrytëzoni. Binduni në performansat, funksionalitetet dhe beneficionet që i ofron Portali virtuel i kompanisë.

Çdo pako përfshin periudhë promovuese prej 1 muaji pa parapagesë.


Pako (1) (2)HapësiraNumri i sesioneveÇmimi mujor
S 10 GB 5 sesione të njëkohshme

1.296,82 den.

M 30 GB 10 sesione të njëkohshme

2.004,82 den.

L 75 GB 25 sesione të njëkohshme

3.538,82 den.

XL 200 GB 50 sesione të njëkohshme

5.898,82 den

Upgrade-etÇmimi mujor
Hapësirë shtesë për magazinim (5GB) 57,82 den.
Sesione të njëkohshme shtesë (5 shfrytëzues) 494,42 den.

Varësisht nga numri i Telekom Cloud shërbimeve të zgjedhura, përfitoni zbritje të kompenzimit mujor për:


Zbritje të kompenzimit mujor për shërbimet Cloud (*)
1 shërbim Cloud2 shërbime Cloud3 shërbime Cloud
Të gjithë shfrytëzuesit e internetit 10% 15% 20%
Internet shfrytëzues me kontratë afatgjate të re/ripërtrirë 20% 25% 30%

Të gjithë çmimet janë pa TVSH.

(1) Një shfrytëzues nuk mund të kërkojë më shumë se një pako. Shfrytëzuesi mund të migrojë nga një pako në tjetër. Migracioni mund të kryhet njëherë gjatë një muaji. Me cilën do pako, shfrytëzuesi do të fitojë një DNS regjistrim në serverët e Makedonski Telekom që është e nevojshme për e-mail komunkim ose veb qasje në portalin virtuel të kompanisë. DNS regjistrimi nuk përfshin veb domenin, i nevojshëm për veb faqen e shfrytëzuesit ose çfarëdo lloj veb komunikim tjetër jashtë asaj që siguron Disku virtuel.

(2) Madhësia maksimale e lejuar e datotekës e cila mund të vendoset në portal është 100 MB.

(*) Zbritja nga korniza vlen për resurse plotësuese për Server virtuel privat, si dhe për upgrade-et e Diskut virtuel dhe Portalit virtuel të kompanisë - Work Share.


Verzioni desktop