Самостоен MaxADSL Pro Start

  • Линиска брзина до 12 Mbps/1 Mbps
  • Можност за попусти на опрема
  • Без телeфонски број и месечна претплата за телефонска линија

Опис

Интернет 
Линиска брзина (D/U) (1) До 12 Mbps / 1 Mbps
Вклучен интернет сообраќај месечно (D+U) Неограничен
Политика на фер користење По искористени 1000 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps
Mобилен интернет во Македонија (D+U) (2) 3 GB
Веб хостинг 5 GB
Е-адреси (1GB по сандаче) 50
Динамичка IP адреса вклучен
Корисничка опрема Во сопственост на Македонски Телеком

За самостојните MaxADSL Pro  пакети не е потребен телeфонски број и не се наплатува месечна претплата за телефонска линија.

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку ADSL линијата кој може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, бројот на MaxTV каналите кои се гледаат/снимаат додека се пристапува на интернет и други. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина.

(2) По надминување на вклучениот месечен мобилен интернет сообраќај во пакетот, брзината се намалува до 64 Kbps / 64 Kbps, а дополнителниот сообраќај не се наплаќаат.

Цени без ДДВ

Времетраење на договорот2 години1 годинаНеопределено
Редовна месечна цена 1.299 ден. 1.499 ден. 1.699 ден.
Еднократен надомест 100% попуст 100% попуст 1.199 ден.

Цените се без вклучен ДДВ.

За новите корисници без претплатничка линија од Македонски Телеком кои сакаат да активираат самостоен MaxADSL Pro пакет, неопходен е дополнителен еднократен надомест за инсталација на претплатничка линија, во износ од 1.463 денари.

Цени со ДДВ

Времетраење на договорот2 години1 годинаНеопределено
Редовна месечна цена 1.533 ден. 1.769 ден. 2.005 ден.
Еднократен надомест 100% попуст 100% попуст 1.415 ден.

Цените се со вклучен ДДВ.

Опрема

Опрема потребна за правилно функционирање на MaxADSL Pro пакетот е:

  • Безжичен рутер (HGW) во сопственост на Македонски Телеком
  • Мрежен (Ethernet) кабел со RJ – 45 приклучоци
  • Два телефонски кабли со стандардни RJ – 11 приклучоци

Упатствата поврзани со MaxADSL Pro услугата побарајте ги во Корисничка поддршка.

Упатство за инсталација на ADSL опремата

pageArea reserved, leave empty!!!