Самостојни MaxADSL Pro пакети

Самостоен MaxADSL Pro Basic

899
денари месечно без ДДВ
*

Важи за договор на 2 години

повеќе

Самостоен MaxADSL Pro Start

1.299
денари месечно без ДДВ
*

Важи за договор на 2 години

повеќе

Самостоен MaxADSL Pro Comfort

4.499
денари месечно без ДДВ
*

Важи за договор на 2 години

повеќе

Интернет
Линиска брзина (D/U) (1) До 8 Mbps/1 Mbps До 12 Mbps/1 Mbps До 16 Mbps/1Mbps
Вклучен интернет сообраќај месечно (D+U) Неограничен Неограничен Неограничен
Политика на фер користење По искористени 100 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps По искористени 1000 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps По искористени 1400 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps
Mобилен интернет во Македонија (D+U) (2) вклучен 3 GB 3 GB
E-адреси 10 50 100
Веб хостинг пакет 1 GB 5 GB 10 GB
IP адреса Динамичка Динамичка Динамичка

Напомени

За самостојните MaxADSL Pro пакети не е потребен телeфонски број и не се наплатува месечна претплата за телефонска линија.

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку ADSL линијата кој може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, бројот на MaxTV каналите кои се гледаат/снимаат додека се пристапува на интернет и други. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина.

(2) По надминување на вклучениот месечен мобилен интернет сообраќај во пакетот, брзината се намалува до 64 Kbps / 64 Kbps, а дополнителниот сообраќај не се наплаќаат.

pageArea reserved, leave empty!!!