Тарифирање

Национални разговори

Провери тарифи за национални разговори кон фиксни мрежи и кон мобилната телефонска мрежа.

Меѓународни разговори

Провери тарифи за меѓународни разговори по тарифни групи.

Глобални мобилни системи за комуникации

Провери тарифи кон глобални мобилни системи за комуникации, систем INMARSAT, системи IRIDIUM и посредување во сообраќајот.

Посебни броеви

Провери тарифи за повици кон посебни броеви.

Mобилни разговори

Провери тарифи за повици кон мобилни мрежи.

pageArea reserved, leave empty!!!