PËRGJEGJËSI SHOQËRORE

FONDACIONET

Fondacioni “Telekomi për Maqedooninë” i themeluar për të ndihmuar në shoqëri është pionier në përgjegjësinë korporative dhe ndër fondacionet e para të themeluara prej etnitetit të biznesit.

Me dy fokusime kryesore – nga njëra anë fëmijët e kategorive të ndjeshme ndërsa nga ana tjetër zhvillimi i shoqërisë informatike dhe përfshirja e barabartë e të gjithëve në të, kompania synon të mundësoj jetë më kualitative në shoqërinë në të cilën vepron.

Numrat për donacione

Numrat për donacione hapen me qëllim që të ndihmohet për shërimin apo për operimin e personave të cilët nuk kanë mjete materiale të mjaftueshme.

Dokumentet e nevojshme për hapjen e numrit për donacione

  • Kërkesë - person juridik
  • Kërkesë - person fizik
  • Letërnjoftimi i shtruesit, nëse është i mitur letërnjoftimin e prindit i cili e shtron kërkesën në emër të tij
  • Certifikatë nga regjistri i lindjeve
  • Llogari transaksionare në të cilën do të transferohen paratë e mbledhura
  • Profakturë me shumën e nevojshme për mjekim ose operim
  • Dokumentacion mjekësor ( konstatim, mendim, diagnozë)

Dokumentacioni i plotë dorëzohet në arkivin e Telekomit:

Аdresa: Kej 13 Noemvri numër 6, 1000 Shkup

E-аdresa: FoundationTelekomforMacedonia@telekom.mk

Verzioni desktop