iso

CERTIFIKATA ISO

Makedonski Telekom zyrtarisht mori mirënjohje për kualitetin në punën e saj në raport me shfrytëzuesit, partnerët dhe palët e interesuara me vendosjen e më shumë ISO certifikatave në disa vitet e fundit.

ISO certifikata Makedonski Telekomit i siguron përparësi konkurrente në tregun e maqedonas për telekomunikime, por dhe rritje të efektivitetit dhe efikasitetit në punën e çdo individi në kopaninë.

iso

Fushëveprimi i ISO 14001:2015 është ky:

Inxhenering, shitje dhe shitje me pakicë e shërbimeve, pajisjeve dhe sistemeve TI dhe elektronike.

iso Pdf dokument
iso

Fushëveprimi i ISO 9001:2015 është ky:

Inxhinjering, shitje, sigurim dhe shitje me pakicë të shërbimeve telekomunikuese, IT dhe elektronike, sisteme dhe pajisje.

iso Pdf dokument
iso

Fushëveprimi i ISO 27001:2022 është ky:

Dizajni, zhvillimin, zbatimin, shitjen dhe sigurimin e fiks dhe celular telekomunikacioni, IT dhe në mënyrë elektronike shërbimet, pajisjet dhe sistemet. Shitja e aksesoreve dhe sherbimi i celulareve.

iso Pdf dokument
iso

Fushëveprimi i ISO 20000-1:2018 është ky:

Menaxhim me shërbime për shitje dhe sigurim të shërbimeve telekomunikuese, TIK, integrim sistemor, shërbime mobile të dhënash dhe TIK pajisje për shfrytëzues afaristë.

iso Pdf dokument
iso

Fushështrirja e ISO 22301:2019është kjo:

Sistemi për Udhëheqje me vazhdimësi në punën afariste e mbështet sigurimin e shërbimeve telekomunikuese kritike komerciale të shërbimeve mobile dhe fiks, TI dhe shërbime elektronike

iso Pdf dokument
iso

Fushështrirja eISO 45001:2018 është kjo:

Projektimi, zhvillimi, zbatimi, shitja dhe ofrimi i shërbimeve të telekomunikacionit fiks dhe celular, IT dhe elektronike.

iso Pdf dokument

Politikë për mjedis jetësor e Makedonski Telekom SHA

Politika për mjedisin jetësor e Makedonski Telekom AD - Skopje, operator udhëheqës në fushën e shërbimeve të telekomunikacionit në vend, e merr përgjegjësinë dhe obligohet që të respektojë ligjin për mjedisin jetësor dhe rregullativën tjetër lidhur me mjedisin jetësor dhe të përkushtohet në përmirësimin e vazhdueshëm të ndikimit të kompanisë mbi mjedisin jetësor.

Në pajtim me këtë, Makedonski Telekom e vlerëson si më të rëndësishëm zbatimin e punës së vet me vetëdije për ndikimin e tij mbi mjedisin jetësor dhe prandaj do të përpiqet qëndrimin e këtillë ta zbatojë në tërësi në të gjitha operacionet e veta, duke u kujdesur t’i zbatojë aktivitetet e tij në nivel kombëtar si “Qytetar Përgjegjës”.

Shkarko dokument

Politika për cilësi e Makedonski Telekom AD - Skopje

Skarko dokument
Verzioni desktop