Lidhje të objektit


Të gjithë investitorët e interesuar të objekteve në ndërtim (pa marrë parasysh numrin e banesave në objekt), për të inicuar kërkesë për lidhje në infrastrukturën tonë të telekomunikacionit, duhet të plotësojnë këtë formular.

Plotësimi i formularit nuk do të thotë asnjë obligim për investitorin. Makedonski Telekom në bazë të të dhënave në formular, do të fillojë me aktivitetet për lidhje të objektit. Më tej investitorët do të kontaktohen nga ana e Makedonski Telekom dhe do ju shpjegohen hapat e ardhshëm të nevojshëm.

 

Kërkesa

Rruga dhe numri*
Komuna*
Komuna kadastrale*
Parcela kadastrale*
Numri i banesave/njësive afariste*
Numri i hyrjeve*
Statusi i ndërtimit
Statusi i instalimit të brendshëm
Teknologjia e instalimit të brendshëm
Data e pritur e kryerjes së objektit
Data e pritur e kryerjes së instalimit të brendshëm

Investirori*

Emri dhe mbiemri/Emërtimi i ndërmarrjes*
Adresa*
Kontakt numri i telefonit*
Kontakt e-adresa*
EDB (vetëm për ndërmarrje)
Ngarko dokument
Можни документи: Приказ на локација на Google Earth, Имотен лист, Основа на градба итн.
Vërejtje

Fushat e shënuara me * janë të obligueshme

Verzioni desktop