Kontakti për media

press@telekom.mk Е-adresa

PRES QENDRA

Lajmërime për mediumet

23.11.2023

Fushata e Vitit të Ri e Telekomit na inkurajon për t’u lidhur prej së vërteti

Fushata ndërkombëtare e Vitit të Ri e Dojçe Telekomit me mesazhin: "Dhurata më e bukur është kur jemi bashkë prej së vërteti"

17.11.2023

Vullnetarët e Telekomit dhe Unioni i skautëve në një aksion masiv për rinovimin e pyjeve në rajonin lindor

Vullnetarët e Telekomit dhe Unionit të skautëve, së bashku me Pyjet kombëtare morën pjesë në një eko-aksion të përbashkët për rinovimin e plotë të pyjeve në rajonin lindor.

06.11.2023

Është koha për të folur në mënyrë serioze për sigurinë-kibernetike

Kërcënimet e sigurisë kibernetike janë rritur në mënyrë eksponenciale vitet e fundit.

Informata

24.10.2023

Njoftim për marrëveshje me një palë të interesuar

Në pajtim me nenin 460-ç të Ligjit për Shoqëritë tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Makedonski Telekom” apo “Shoqëria”)

Fotogalerija

Verzioni desktop