LAJMËRIME PËR MEDIUMET

23.05.2023

Të rinjtë me qëndrim kundër bullizmit kibernetik dhe gjuhës së urrejtjes onlajn

UNICEF-i së bashku me Fondacionin “Telekomi për Maqedoninë” organizon një sërë punëtorish me fëmijë dhe të rinj për krijimin e përbashkët të nismave për komunikim kundër bullizmit kibernetik dhe gjuhës së urrejtjes në hapësirën digjitale.

02.05.2023

Makedonski Telekom vazhdon me rritjen dhe fokusimin tek investimet në teknologjitë e reja në tre muajt e parë të vitit 2023

Në kuartalin e parë të vitit 2023 Makedonski Telekom vazhdoi me rritje stabile në të gjitha segmentet, me fokus në teknologjitë e reja dhe rritjen e numrit të abonuesve në të gjitha segmentet.

27.04.2023

Fillon sezoni i dytë i gejming turneut rajonal eSport

Fillon sezoni i dytë i Telekom eSports Championship, sërish në organizim të Makedonski Telekom, Telekomit të Kroacisë dhe Telekomit të Malit të Zi.

Informata

19.07.2022

Makedonski Telekom do ta bëjë pagesën e dividendit për vitin 2021

Rritja e dividendit dhe kontributit të dividendit për aksion

27.04.2022

NJOFTIM PËR MARRËVESHJE ME PALËN E INTERESUAR

Në pajtim me nenin 460-g të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Makedonski Telekom” apo “Shoqëria”) njofton se me Vendimin e Këshillit të drejtorëve të Makedonski Telekomit të marrë në takimin e rregullt më 15.12.2021.

23.11.2021

Makedonski Telekom vazhdon me ndërtimin e rrjetit 5G

Makedonski Telekom vazhdon me modernizimin e rrjetit celular dhe zëvendësimin e pajisjeve me teknologji

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas