LAJMËRIME PËR MEDIUMET

25.01.2024

Ndahet shpërblimi kryesor – Opel Corsa nga loja shpërblyese „Telekomi shpërblen“

Janë ndarë edhe 50 T Phone 5G smartfonë

18.01.2024

Dojçe Telekom hyri në 10-të brendet më të vlefshme në botë

Grupacioni u bë brendi më i vlefshëm telekomunikues në botë dhe mbetet brendi më i vlefshëm korporativ në Evropë

28.12.2023

Fillon cikli i dytë i programit studentor Smart Start

24 studentë do të punojnë në transformimin digjital me mentorë të Makedonski Telekomit

Informata

24.10.2023

Njoftim për marrëveshje me një palë të interesuar

Në pajtim me nenin 460-ç të Ligjit për Shoqëritë tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Makedonski Telekom” apo “Shoqëria”)

19.07.2022

Makedonski Telekom do ta bëjë pagesën e dividendit për vitin 2021

Rritja e dividendit dhe kontributit të dividendit për aksion

27.04.2022

NJOFTIM PËR MARRËVESHJE ME PALËN E INTERESUAR

Në pajtim me nenin 460-g të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Makedonski Telekom” apo “Shoqëria”) njofton se me Vendimin e Këshillit të drejtorëve të Makedonski Telekomit të marrë në takimin e rregullt më 15.12.2021.

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Verzioni desktop