LAJMËRIME PËR MEDIUMET

29.09.2022

5G për secilin Makedonski Telekom i prezenton T Phone dhe T Phone Pro

Të zhvilluar dhe të disejnuar në partneritet midis Dojçe Telekomit dhe Google, T Phone dhe T Phone Pro ofrojnë përvojë të shkëlqyer 5G

01.08.2022

Makedonski Telekom realizoi rezultate pozitive në gjysmën e parë të vitit 2022

Makedonski Telekom e ruan lidershipin në tregun e TV shërbimeve me pjesëmarrje prej 34,1%. Cilësia dhe përvoja unike dhe oferta atraktive e MaxTV-së kontribuoi për rritjen e numrit të abonuesve në 147 mijë, gjegjësisht, për 1,7 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

26.07.2022

Inovatorët e rinj do të na prezentojnë në sfidën globale për rini Generation Unlimited – Teknologji Për Planetin 2022

Pesë ekipe të përbëra nga të rinj të moshës 16 deri në 24 vjeç i prezentuan idetë e tyre për përballjen me ndryshimet klimatike nëpërmjet përdorimit të teknologjive digjitale.

Informata

19.07.2022

Makedonski Telekom do ta bëjë pagesën e dividendit për vitin 2021

Rritja e dividendit dhe kontributit të dividendit për aksion

27.04.2022

NJOFTIM PËR MARRËVESHJE ME PALËN E INTERESUAR

Në pajtim me nenin 460-g të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Makedonski Telekom” apo “Shoqëria”) njofton se me Vendimin e Këshillit të drejtorëve të Makedonski Telekomit të marrë në takimin e rregullt më 15.12.2021.

23.11.2021

Makedonski Telekom vazhdon me ndërtimin e rrjetit 5G

Makedonski Telekom vazhdon me modernizimin e rrjetit celular dhe zëvendësimin e pajisjeve me teknologji

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas