Информации

30.05.2024

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на

25.04.2024

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на Годишно Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Годишно Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

01.03.2024

Јавен повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД-Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

24.10.2023

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”)

31.08.2023

Македонски Телеком во сeптември ќе исплати дивиденда за 2022 година

Стабилен растечки тренд на вредноста на акцијата

123 ... 102

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком донесена на редовниот состанок на 22.03.2023 година, одобрено е склучување на Рамковен договор за соработка и услуги за PSL од деловен центар за компетенции со Маѓар Телеком, како зделка со заинтересирана страна со оглед дека Маѓар Телеком е единствен акционер на Каменимост Комуникации АД, акционер кој поседува 56,67% од вкупниот број на акции со право на глас издадени од Македонски Телеком.

 

Овој  договор е склучен на ден 20.10.2023 година за период од 4 години заклучно до 31.12.2026 година со цел да овозможи поддршка на услуги од PSL Int во врска со PSL Int BCC услуги.

Вредноста на договорот е до 60.000 евра, а неговата реализација и соодветните исплати од страна на Македонски Телеком кон Маѓар Телеком ќе се вршат до 31 декември 2026 година.


Десктоп верзија