Informata

16.08.2021

Modernizimi i rrjetit celular

I njoftojmë abonuesit se për shkak të përvojës akoma më të mirë abonuese, gjatë periudhës së ardhshme do të bëhet modernizimi i rrjetit mobil të Makedonski Telekomit.

19.07.2021

Ndryshim i numrave të llogarive në denarë dhe në valutë të huaj të Makedonski Telekom në Ohridska Banka

I informojmë klientët se me bashkimin e Ohridska Banka SHA Shkup drejt Shparkase Banka Makedonia SHA Shkup

28.01.2021

Informacion për lojë të rrejshme shpërblyese

I informojmë abonuesit se është duke qarkulluar një anketë e rrejshme e Telekomit përmes aplikacioneve

19.11.2020

E-adresë e dedikuar e Makedonski Telekom për dorëzimin e faturave

Në bazë të ndryshimeve të Ligjit për TVSH-në, të publikuara në gazetën zyrtare nr. 267/2020 nga 10/11/2020 dhe me vendosjen e nenit 53 – c që ka të bëjë me lëshimin dhe dërgimin e faturave elektronike

09.10.2020

Njoftim për biznes me palën e interesuar

Konform nenit 460-g të Ligjit për shoqëri tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstine mëtutjeshëm: “Makedonski Telekom” ose “Shoqata”) njofton se me Vendim të Bordit të drejtorëve të Makedonski Telekom

123 ... 86
Verzioni desktop