Kontakte

MAKEDONSKI TELEKOM
SHA - SHKUP

Adresa: Kej 13 Noemvri No. 6, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut


Telefoni: +389 2 310 0200
Faksi:  +389 2 310 0300
NVAS    5168660
NVT MK 4030997339640

KONTAKT QENDRA
PËR SHFRYTËZUES PRIVATË

Telefoni: 122
E-mail: kontakt@telekom.mk

KONTAKT QENDRA
PËR SHFRYTËZUES AFARISTË

Telefoni: 120
E-mail: biznis.kontakt@telekom.mk

Kontakti për media
 

Sektori për komunikime


E-mail: press@telekom.mk 

MBROJTA E TË DHËNAVE
PERSONALE

Danica Arsova Taleva
Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

Telefoni: +389 23242763 

E-adresa: dpo@telekom.mk

SHITORET
TELEKOM

Harta e shitoreve

Verzioni desktop