Најбезбедниот простор за вашата ICT опрема

ДАТА ХОСТИНГ ЦЕНТАР

Што е
Дата Хостинг Центар?

Дата хостинг центарот на Македонски Телеком е физички простор за колокација на ICT опрема, со контролиран пристап, непрекинато напојување, двојни интернет конекции, постојана клматизација и противпожарна заштита.

За кого е наменет

 • Компании со критични онлајн сервиси што се поставени на инфраструктура во неадекватен простор
 • Компании кои сакаат да ги користат предностите од оваа врвна хостинг и колокациска услуга без непотребни инвестиции во комплицирани градежни и системски решенија
 • Компании без дедицирани локални интернет ресурси и пристап, кои притоа сакаат да си ги намалат трошоците за одржување на серверската инфраструктура
 • Компании кои сакаат да имаат имплементираат Disaster Recovery Site, но не сакаат да инвестираат во капитални трошоци за техника и безбедносна инфраструктура, а притоа сакаат да користат своја опрема

Карактеристики

Сигурна и безбедна околина

Сигурна и обезбедена физичка околина

Соодветна мрежна околина

Соодветна мрежна околина

Редунантно напојување

Редундантно напојување

Редунантен интернет пристап

Редундантен интернет пристап

Управувани сервиси

Управувани сервиси

Професионална подршка и know- how

Професионална поддршка и know- how

Придобивки

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

 • 24 часа професионална техничка поддршка
 • 18 Посети годишно во DHC под придружба на IT специјалист
 • Управување со корисничка опрема
 • Воспоставување на LAN мрежа во DHC

БЕЗБЕДНОСТ

 • Firewall заштита
 • Алармен видео надзор и физичко обезедување
 • Тројно напојување (градска мрежа, батериски инвертор, агрегат)
 • Двојни мрежни ресусрси

ДОСТАПНОСТ

Дата Хостинг Центарот гарантира:

 • 99,5% достапност на напојување
 • 99,8% достапност на интернет пристап
 • 99% достапност на противпожарен ситем
 • 99% достапност на климатизација
 • 99% достапност на безбедносните системи

КОМПЛЕТНО РЕШЕНИЕ

 • Вклучен Неограничен простор за колоцирање
 • Вклучено поврзување кон интернет
 • Објавување на DNS записи на именски опслужувач на МТ (20 домени/сервер и 5 поддомени/домен)

Услуги

Пакети Стандарден Основен Дополнителен
Инсталирано напојување 500W 500W 100W
Простор Неограничен во Rack Простор на полица
(Tower server, PC и сл.)
Неограничен

ВКЛУЧЕНО ИНТЕРНЕТ ПОВРЗУВАЊЕ

Опција 1 500 GB сообраќај
Неограничена брзина
300 GB сообраќај
Неограничена брзина
100 GB сообраќај
Неограничена брзина
Опција 2 5 Mbit/s брзина
Неограничен сообраќај
3 Mbit/s брзина
Неограничен сообраќај
1 Mbit/s брзина
Неограничен сообраќај

СТАНДАРДЕН ПАКЕТ

500W(1)
(500GB или 5 Mbit/s)

ОСНОВЕН ПАКЕТ

500W(1)
(300GB или 3 Mbit/s)

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПАКЕТ

100W(1)
(100GB или 1 Mbit/s)

Инсталирање на опрема со двојно напојување

Управување на корисничка опрема

Изнајмување на засебен виртуелен Firewall context на ASA 55x

Воспоставување на приватна LAN мрежа во дата хостинг центарот

Дополнителни посети под придружба на IT специјалист

Пакет од 50 GB мрежен сообраќај

Зголемување на брзината на пристап за 1 Mbps

Зголемување на брзината на пристап за 5 Mbps

(1)Како референтна вредност за напојување ќе биде земена максималната потрошувачка на уредот ”Nameplate value” дефинирана од производителот.

(1)Како референтна вредност за напојување ќе биде земена максималната потрошувачка на уредот ”Nameplate value” дефинирана од производителот.

Со цел флексибилно и оптимално да се одговори на корисничките потреби пакетите за инсталирано напојување, се одбираат и се комбинираат како:

 • Повеќекратен избор на напојување во блокови од 500 W инсталирана моќност, и/или
 • Повеќекратен избор на напојување во блокови од 100 W инсталирана моќност

Во секој пакет вклучено е интернет поврзување. Со надградување на основниот пакет за напојување се надградува и интернет пристапот пропорционално на бројот на закупената количина.

Доколку покрај вклучениот интернет пристап има потреба од дополнителен, нудиме флексибилност во изборот, и тоа по реализиран сообраќај (по 50GB) или како фикснен месечен надомест за максимален загарантиран капацитет во мултипли од 1 Mbit/s или 5 Mbit/s:

Десктоп верзија