M2M тарифни модели за
пренос на податоци меѓу уреди

M2M тарифни модели

M2M тарифните модели се наменети за пренос на податоци меѓу уреди односно машини како на пример: банкомати, аларми, фискални каси итн.

Тарифите содржат Интернет сообраќај којшто е доволен за размената на информациите меѓу уредите за кои се наменети и на тој начин се овозможува следење, контрола и управување со работните процеси или мерните уреди.

По искористувањето на вклучениот сообраќај во тарифата, можете да продолжите со користење на услугата со намалена брзина или со иста брзина но со дополнителен трошок за дополнително потрошениот интернет.

Користете ја најдобрата мрежа за сигурна комуникација и размена на податоци меѓу машините и уредите и на тој начин контролирајте го својот бизнис преку Интернет.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Data S

50 MB

По искористувањето на интернетот вклучен во тарифата имате 2 опции:

  • Да продолжите со работа со намалена брзина без трошок за дополнително потрошениот сообраќај или;
  • Да продолжите со работа со истата брзина по цена од 2 ден. без ДДВ / 2.36 ден. со ДДВ пресметана на дополнително потрошениот интернет
70 83
денари месечно

Data M

100 MB

По искористувањето на интернетот вклучен во тарифата имате 2 опции:

  • Да продолжите со работа со намалена брзина без трошок за дополнително потрошениот сообраќај или;
  • Да продолжите со работа со истата брзина по цена од 2 ден. без ДДВ / 2.36 ден. со ДДВ пресметана на дополнително потрошениот интернет
90 106
денари месечно

Smart Data S

50 MB
2 ден/MB 2,36 ден/MB

По искористувањето на интернетот вклучен во претплатата продолжувате со работа со истата брзина, но (а) дополнително потрошениот интернет се наплатува по цена од 2 ден. без ДДВ / 2.36 ден. со ДДВ.

70 83
денари месечно

Smart Data M

100 MB
2 ден/MB 2,36 ден/MB

По искористувањето на интернетот вклучен во претплатата продолжувате со работа со истата брзина, но (а) дополнително потрошениот интернет се наплатува по цена од 2 ден. без ДДВ / 2.36 ден. со ДДВ.

90 106
денари месечно
Десктоп верзија