M2M тарифни модели

M2M тарифните модели се наменети за пренос на податоци меѓу уреди односно машини како на пример: банкомати, аларми, фискални каси итн.

Тарифите содржат Интернет сообраќај којшто е доволен за размената на информациите меѓу уредите за кои се наменети и на тој начин се овозможува следење, контрола и управување со работните процеси или мерните уреди.

Користете ја најдобрата мрежа за сигурна комуникација и размена на податоци меѓу машините и уредите и на тој начин контролирајте го својот бизнис преку Интернет.


Тарифите се достапни во две опции, со и без намалување на брзината по искористување на вклучениот сообраќај.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
М2М тарифи Data S Data M
Месечна претплата 70 ден.83 ден. 90 ден.106 ден.
Bклучен Интернет сообраќај 50 MB 100 MB

По искористување на Интернетот вклучен во тарифата, брзината се намалува и дополнителниот сообраќај не се наплатува.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
М2М тарифи Smart Data S Smart Data M
Месечна претплата 70 ден.83 ден. 90 ден.106 ден.
Bклучен Интернет сообраќај 50 MB 100 MB
Цена МB 2 ден.2,36 ден. 2 ден.2,36 ден.