Поврзување на објект

Сите заинтересирани инвеститори на објекти во градба (без оглед на бројот на станови во објектот), за да иницират барање за поврзување на нашата телекомуникациска инфраструктура, треба да го пополнат формуларов.

Пополнувањето на формуларот не значи никаква обврска за инвеститорот. Македонски Телеком врз основа на податоците во формуларот ќе започне со активности за поврзување на објектот. Понатаму инвеститорите ќе бидaт контактирани од страна на Македонски Телеком и ќе им бидат објаснети следните потребни чекори.

 

Барање

Улица и број*
Општина*
Катастарска општина*
Катастарска парцела*
Број на станови/деловни единици*
Број на влезови*
Статус на градба
Статус на внатрешна инсталација
Технологија на внатрешна инсталација
Очекуван датум на завршување на објектот
Очекуван датум на завршување на внатрешната инсталација

Инвеститор*

Име и презиме/Назив на фирма*
Адреса*
Контакт телефонски број*
Контакт е-адреса*
ЕДБ (само за фирми)
Прикачи документи
Можни документи: Приказ на локација на Google Earth, Имотен лист, Основа на градба итн.
Забелешка

Полињата означени со * се задолжителни

Десктоп верзија