05.12.2022 - Објава на измена на Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД. Во врска со предложената измена на Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. УП1 1304-455 од 29.11.2022 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле.

- Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (верзија 6.0);

29.09.2020 - Објава на измена на Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД. Во врска со предложената измена на Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. УП1 1304-546 од 24.09.2020 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле.

- Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (верзија 5.0);

16.09.2019 - Објава на измена на Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД. Во врска со предложената измена на Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-223 од 11.09.2019 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле.

- Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (верзија 4);

01.04.2019 - Објава на измена на референтна понудата за интерконекција на Македонски Телеком АД. Во врска со предложената измена на Референтната понуда за интерконекција, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-223 од 25.03.2019 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле.

Референтна понуда за интерконеција на Македонски Телеком АД (верзија 3.0);

26.10.2017 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО). Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 1304-348 од 25.10.2017 година и наш број 10-298760/2 од 25.10.2017, Македонски Телеком АД Скопје објавува измена на референтната понуда за интерконекција, верзија 2.0.

Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО)

24.04.2017 - Објава на единствена референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО), која ги вклучува двата типа на интерконекција:

  • со јавна фиксна комуникациска мрежа и
  • со јaвна мобилна комуникациска мрежа.

Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 1302-348 од 13.04.2017 година и наш број 10-71960/2 од 18.04.2017, Македонски Телеком АД Скопје објавува единствена референтна понуда за интерконекција, верзија 1.0 по сопствена иницијатива.

Референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО)

21.10.2016 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО) Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 1405-2694/2 доставено на 19.10.2016 година Македонски Телеком АД Скопје, ја објавува измената на референтна понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО) со верзија 3.12. Измените се однесуваат на усогласување со измените на релевантниот Правилник и допрецизирање на делот за броеви на станици за службата за итни служби.

Прилог 2.А: Модел за интерконекција на Македонски Телеком АД, верзија 3.12;
Прилог 2.Г: Рутирачки броеви на станици на службата за итни повици), верзија 3.12;
Прилог 3.В: Oпис на услуги за поддршка, верзија 3.12.

13.08.2015 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 0704-516 доставено на 13.08.2015 година Македонски Телеком АД Скопје, ја објавува измената на референтна понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО) со верзија 3.11. Измените се однесуваат на усогласување со измените на Законот за електронски комуникации и релевантниот Правилник.

Прилог 3. Ѓ: Опис На Услугите За Пренесување На Број

22.06.2015 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 0705 – 374 доставено на 17.06.2015 година Македонски Телеком АД Скопје, ја објавува измената на референтна понуда за интерконекција на Македонsки Телеком АД (МАТЕРИО) со верзија 3.10. Измените се однесуваат на усогласување со измените на Законот за електронски комуникации и релевантниот Правилник.

Главен текст, верзија 3.10
Прилог 1: Дефиниции и толкување, верзија 3.10
Прилог 2А: Модел за интерконекција на Македонски Телеком АД, верзија 3.10
Прилог 2Б: Географски локации на точките на присуство на Македонски Телеком АД, верзија 3.10
Прилог 2В: Колокациски места понудени од Македонски Телеком АД, верзија 3.10
Прилог 3А: Oпис на услуги за телефонски интерконекциски линк, верзија 3.10
Прилог 3Б: Oпис на основни услуги за сообраќај, верзија 3.10
Прилог 3В: Oпис на услуги за поддршка, верзија 3.10
Прилог 3Г: Oпис на дополнителни услуги, верзија 3.10
Прилог 3Д: Oпис на услуги за избор на оператор, верзија 3.10
Прилог 4Б: Барања на системите за сигнализација за интерконекциски централи и платформи, верзија 3.10
Прилог 4В: Барања за рутирање и управување со сообраќај преку интерконекциски централи и платформи, верзија 3.10
Прилог 4Г: Барања за управување со телефонски броеви, верзија 3.10
Прилог 5: Предвидување и нарачување на телефонски интерконекциски линкови, верзија 3.10
Прилог 6: Опис на тестови за примопредавање, верзија 3.10
Прилог 7Б: Управување со грешки, верзија 3.10
Прилог 8А: Принципи на наплата, верзија 3.10
Прилог 8Б: Надоместоци, верзија 3.10
Прилог 8В: Пресметување на надоместоци за услуги, верзија 3.10
Прилог 8Д: Решавање на приговори по сметки, верзија 3.10
Додаток 1А-1: Формулар за предвидување за капацитет за ПСТН интерконекција, верзија 3.10
Додаток 1А-2: Формулар за предвидување на сообраќај во минути на географска локација на интерконекциската точка за ПСТН интерконекција, верзија 3.10
Додаток 1Б-1: Формулар за предвидување за начинот на ПСТН интерконекција, верзија 3.10
Додаток 1В: Формулар за изјава за доверливост, верзија 3.10
Додаток 1Г: Формулар за изјава од претплатник, верзија 3.10

31.12.2013 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 0201 – 946  доставено на 27.12.2013 година, Македонски Телеком АД изврши измена на својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО) и ги објавува следните измени како верзија 3.7. Измената се состои од воведување на ИП интерконекција во мрежата на Македонски Телеком АД, според решението на АЕК.

Главен текст, верзија 3.7
Прилог 1: Дефиниции и Толкувања
Прилог 2.А: Модел за интерконекција на Македонски Телеком АД
Прилог 2.Б: Географски Локации на Точките На Присуство на Македонски Телеком АД
Прилог 2.В: Колокациски Места Понудени Македонски Телеком АД
Прилог 3.А: Опис на Услуги За Телефонски Интерконекциски Линк
Прилог 3.Б: Опис на Основни Услуги за Сообраќај
Прилог 3.В: Опис на Услуги за Поддршка
Прилог 3.Г: Опис на Дополнителни Услуги
Прилог 3.Д: Опис на Услуги За Избор На Оператор
Прилог 4.А: Барања за Пренос и Синхронизација на Телефонски Интерконекциски Линкови
Прилог 4.Б: Барања на Системите за Сигнализација за Интерконекциски Централи и Платформи
Прилог 4.В: Барања за Рутирање и Управување со Сообраќај преку Интерконекциски Централи и Платформи
Прилог 4.Г: Барања за Управување со Телефонски Броеви
Прилог 5: Предвидување и Нарачување на Телефонски Интерконекциски Линкови
Прилог 6: Опис на Тестови За Примопредавање
Прилог 7.Б: Управување со Грешки
Прилог 8.Б: Надоместоци
Прилог 8.В: Пресметување на Надоместоци За Услуги
Додаток I.А - 1: Формулар за Предвидување За Капацитет за ПСТН интерконекција
Додаток I.А - 2: Формулар за Предвидување На Сообраќај во минути на Географската Локација На Интерконекциската Точка за ПСТН интерконекција
Додаток I.А - 3: Формулар за Предвидување За Капацитет за ИП интерконекција
Додаток I.А - 4: Формулар за Предвидување За Сообраќај во минути На Националната Интерконекциска Точка за ИП интерконекција
Додаток I.Б - 1: Формулар за Предвидување За Начинот На ПСТН Интерконекција
Додаток I.Б - 2: Формулар за Предвидување За Начинот На ИП Интерконекција
Додаток III (Спецификација за SIP сигнализација) - Д1
Додаток III (Спецификација за SIP сигнализација) – Д2

02.01.2013 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 02 – 755/28 доставено на 28.12.2012 година, Македонски Телеком АД изврши измена на својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО) и ги објавува следните измени како верзија 3.6. Измената се состои од воведување на процедура за укинување на локална централа во процесот на ПСТН миграцијата, според решението на АЕК.

17.12.2012 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Телеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 02 – 3438/4 доставено на 14.12.2012 година, Македонски Телеком АД изврши измена на својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО) и ги објавува следните измени како верзија 3.5. Измената се состои од замена на поимите Претплатници со Корисници во одредени одредби според Решението на АЕК.

25.09.2012 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 02 – 755/24 од 20.09.2012 доставено на 21.09.2012 година, Македонски Tелеком АД изврши измена на својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО) и ги објавува следните измени како верзија 3.4:

22.06.2012 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 02 – 755/17 од 18.06.2012 доставено на 21.06.2012 година, Македонски Tелеком АД изврши измена на својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО) и ги објавува следните измени како верзија 3.3:

10.04.2012 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 02 – 755/5 од 06.04.2012 доставено на 09.04.2012 година, Македонски Tелеком АД изврши измена на својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО) и ги објавува следните измени како верзија 3.2:

21.11.2011 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 02 – 3660 од 15.11.2011 доставено на 16.11.2011 година, Македонски Tелеком АД изврши измена на својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО) и ги објавува следните измени како верзија 3.1:

30.09.2011 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
На ден 29.09.2011 година, Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Решение бр. 02-3364/2, донесено на 27.09.2011 година, во врска со предложената измена на Референтната понуда за интерконекција (МАТЕРИО) во согласност со релевантните прописи. Согласно наведената одлука, Македонски Tелеком АД објавува:

24.06.2011 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 10 – 164773/2 доставено на 21.06.2011 година, Македонски Tелеком АД изврши измена на својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО) и ги објавува следните измени како верзија 2.9:

21.06.2011 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 10 - 151614/2 доставено на 16.06.2011 година, Македонски Tелеком АД изврши измена на својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО) и ги објавува следните измени со верзија 2.8:

21.03.2011 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
Во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации со број 10 - 69569/2 доставено на 14.03.2011 година, Македонски Tелеком АД изврши измена на својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО) и ги објавува следните измени со верзија 2.7:

06.05.2010 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
На ден 04.05.2010 година, Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Одлука бр. 03-2546/3 од 04.05.2010 година донесена од директорот на АЕК. Во согласност со наведената одлука, Македонски Tелеком АД ги објавува следните измени:

25.03.2010 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
На ден 24.03.2010 година, Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Одлука бр. 02-2193/2 од 22.03.2010 година донесена од директорот на АЕК. Во согласност со наведената одлука, Македонски Tелеком АД ги објавува следните измени:

17.03.2010 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
На ден 12.03.2010 година, Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Одлука бр. 03-429/6 од 11.03.2010 година донесена од директорот на АЕК. Во согласност со наведената одлука, Македонски Tелеком АД ги објавува следните измени:

01.03.2010 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
На ден 25.02.2010 година, Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Одлука бр. 02-429/3 од 23.02.2010 година година донесена од директорот на АЕК. Во согласност со наведената одлука, Македонски Tелеком АД ги објавува следните измени:

07.08.2009 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
На ден 05.08.2009 година, Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Одлука бр. 02-3125/5 од 04.08.2009 година година донесена од директорот на АЕК. Оваа Одлука ја содржи измената на Еднократниот надомест за пренесување на број, кој сега изнесува 200 МКД.
Во согласност со наведената одлука, Македонски Tелеком АД ги објавува следните измени:

26.05.2009 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
На ден 20.05.2009 година, Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Решение бр. 02-47/7, донесено на 28.04.2009 година., во врска со предложената измена на Референтната понуда за интерконекција (МАТЕРИО) во согласност со релевантните прописи.
Согласно член 45 став 4 од Законот за електронските комуникации, а како верзија 2.1, Македонски Tелеком АД објавува:

23.02.2009 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
На ден 17.02.2009 година, Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Решение бр. 03/47-2, донесено на 12.02.2009 година., во врска со предложената измена на Референтната понуда за интерконекција (МАТЕРИО) во согласност со релевантните прописи.
Согласно член 45 став 4 од Законот за електронските комуникации, а како верзија 2.0, Македонски Tелеком АД објавува:

30.05.2008 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)
На ден 11.02.2008 година Македонски Tелеком АД – Скопје поднесе изменета верзија на МАТЕРИО до Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, во која се содржат бараните измени со Решението бр. 02-4/1 од 08.01.2008 година и дополнителнo вклучени измени предложени по сопствена иницијатива. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на 11.03.2008 година донесе Решение со број 02-4/4 со кое утврди дека, измената на Референтната понуда за интерконекција е направена во согласност со Решението бр. 02-4/1 од 08.01.2008 година. Македонски Телеком АД – Скопје на 01.04.2008 година поднесе жалба со број 08-97318/2 по однос на Решението со број 02-4/4. Со оглед на тоа што и по истекот на 60 (шеесет) дена од денот на доставување на жалбата, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации не донесе одлука за одобрување/неодобрување на поднесената изменета верзија на МАТЕРИО, Македонски Tелеком АД – Скопје, и пред завршувањето на управната постапка, а во согласност со Решението на Агенцијата за електронски комуникации од 08.01.2008 година објавува:

На ден 26.05.2008 година, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Одобрение бр. 02 – 102/3 од 23.05.2008, со кое се одобрува измена на МАТЕРИО. Измената на МАТЕРИО е во согласност со конечниот ревизорски извештај на овластениот ревизор Друштво за ревизија и консалтинг ТРИО –КОНСАЛТИНГ, чиј избор е одобрен од Агенција за електронски комуникации, во врска со извршената ревизија на LRIC моделот на трошоци за пресметка на цени за интерконекција. Ревизијата на LRIC моделот на трошоци е направена во согласност со член 48 од Законот за електронски комуникации каде стои дека овластен ревизор треба да ја потврди точноста на пресметковниот систем на трошоци. Македонски Tелеком АД согласно Решението од 23.05.2008 година објавува:

На ден 27.05.2008 година, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Одобрение бр. 02-4/7 од 26.05.2008, со кое се одобруваат измени на МАТЕРИО, иницирани од страна на Македонски Tелеком АД. Со овие измени им се овозможува на интерконекциските партнери на Македонски Tелеком АД да оригинираат локални повици со услугата за избор на оператор. Македонски Tелеком АД согласно Решението од 26.05.2008 година објавува:

24.12.2007 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО)

На 17.12.2007 година, Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Решение бр. 02 – 14/4 од 14.12.2007, со кое се одобрува измена на МАТЕРИО, согласно Решението на АЕК бр.02-14/1 од 24.07.2007 г. и согласно барањата за измена и дополнување на МАТЕРИО, иницирани од страна на Македонски Tелеком АД.
Иако погоре наведеното решение не е конечно и извршно, Македонски Tелеком АД по сопствена иницијатива пристапува кон измени и дополнувања на МАТЕРИО, на начин што ги објавува измените и дополнувањата на МАТЕРИО како верзија 1.4, со следнава содржина:

Напомена: Доколку второстепениот орган (Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации), врз основа на поднесената жалба од страна на Македонски Tелеком АД донесе решение различно од првостепеното, Македонски Телеком го задржува своето право да изврши дополнителна измена на МАТЕРИО, согласно второстепеното решение.

16.07.2007 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција (МАТЕРИО)

Македонски Tелеком АД на ден 09.07.2007 година прими Решение на Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации бр. 11-60/1 од 28.06.2007 година во врска со својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО). Согласно член 45 став 4 од Законот за електронските комуникации, Македонски Tелеком АД објавува:

10.05.2007 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција (МАТЕРИО)

Македонски Tелеком АД на ден 09.05.2007 година прими Решение на Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации бр. 11-26/3 од 02.05.2007 година во врска со својата Референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО). Согласно член 45 став 4 од Законот за електронските комуникации, Македонски Tелеком АД објавува:

  • Изменет Главен текст на МАТЕРИО, верзија 1.2;
  • Изменет Прилог 8.Б (Надоместоци), верзија 1.2.

20.12.2006 - Објава на измена на референтната понуда за интерконекција (МАТЕРИО)

На основа на одлуката на Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, АД Македонски телекомуникации објавува измена на референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО). Предмет на измената се две точки од Прилгот 8.А (Принципи на Наплата), при што се укинува одредбата според која Македонски Tелеком АД наплаќаше Тарифи За Користење 50 (педесет) % повисоки од Тарифите За Користење за Услугите За Терминирање На Повик, за повиците кои оригинираат од Мобилна Радио Телефонска Мрежа, а терминираат во Мрежата на Македонски Tелеком АД. Со оваа измена, Тарифите За Користење за Услугите За Терминирање На Повик кои ќе ги плаќаат мобилните оператори во иднина ќе се намалат за 33% и истите ќе почне да се применуваат од 01.02.2007 согласно одредбите од главниот текст на МАТЕРИО. Измената во втората точка се однесува на исправка на печатна грешка.

23.01.2006 - Објавена првата референтна понуда за интерконекција (МАТЕРИО)

Следејќи ја либерализацијата на телекомуникацискиот пазар нашата компанија – како фиксен јавен комуникациски оператор со значителна пазарна моќ на пазарот за фиксни говорни телефонски мрежи и услуги и како субјект кој поседува електронска комуникациска мрежа потребна за обезбедување на овие услуги – нуди, во согласност со Законот за електронските комуникации (Службен весник 12/2005), опсег на услуги специфицирани со него и со релевантниот подзаконски акт, можност за другите алтернативни јавни мрежни оператори да ги интерконектираат нивните јавни комуникациски мрежи согласно делокругот и рамката на референтната понуда за интерконекција (РИО) откако истата беше одобрена од Агенцијата за електронски комуникации.

Референтната понуда за интерконекција на Македонски Tелеком АД (МАТЕРИО) ги вклучува техничките и правните услови со чие исполнување може да се изврши интерконекција меѓу операторот кој ја бара интерконекцијата и Македонски Tелеком АД.

На овој начин преку интерконекција на јавните електронски комуникациски мрежи станува возможно Македонски Tелеком АД и нејзините интерконекциски партнери да се поврзат меѓусебно во рамките на говорниот опсег со користење на претплатничките телефонски услуги.

МАТЕРИО - Референтната понуда за интерконекција

Десктоп верзија