Новости

КРАТКИ ИЗВЕШТАИ ЗА НАЈНОВИТЕ НАСТАНИ

Публикации

Финансиски извештаи

Извештаи до Македонска берза на хартии од вредност (МБ)

Извештаи до МБ 2019

1.
2.
3.
4.

Извештаи до МБ 2018

1.
2.
3.
4.
5. Ревидирани годишни финансиски извештаи според МСФИ за 2018
6. Ревидирани годишни финансиски извештаи според LOCAL GAAP за 2018
7. Годишен извештај за работењето за 2018

Архива

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2018

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!