Новости

КРАТКИ ИЗВЕШТАИ ЗА НАЈНОВИТЕ НАСТАНИ

Публикации

Финансиски извештаи

Извештаи до Македонска берза на хартии од вредност (МБ)

Извештаи до МБ 2022

1.
2.

Извештаи до МБ 2021

1.
2.
3.
4.

Извештаи до МБ 2020

1.
2.
3.
4.
5. Ревидирани годишни финансиски извештаи според МСФИ за 2020
6. Ревидирани годишни финансиски извештаи според LOCAL GAAP за 2020
7. Годишен извештај за работењето за 2020 година

Извештаи до МБ 2019

1.
2.
3.
4.
5. Ревидирани годишни финансиски извештаи според МСФИ за 2019
6. Ревидирани годишни финансиски извештаи според LOCAL GAAP за 2019
7. Годишен извештај за работењето за 2019 година

Извештаи до МБ 2018

1.
2.
3.
4.
5. Ревидирани годишни финансиски извештаи според МСФИ за 2018
6. Ревидирани годишни финансиски извештаи според LOCAL GAAP за 2018
7. Годишен извештај за работењето за 2018 година

Архива

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија