Е-сметка
за бизнис корисници

Искористете ги можностите кои Ви се на располагање

Добивајте сметки по електронски пат заедно со сите дигитални сервиси

Искористете ги можностите кои Ви се нудат како наш бизнис корисник. Регистрирајте се за да ја добивате месечната сметка во електронска форма на Вашата е-адреса, наместо досегашната хартиена форма.

Месечните електронски сметки се потпишани со електронски потпис поврзан со дигиталниот сертификат од овластениот застапник на правното лице, а како потврда на автентичноста на потеклото и содржината на самата сметка се земаат дигиталниот компаниски и временски печат, издадени во согласност со член 53-б од Законот за данок на додадена вредност.

Со електронската сметка добивате пристап до сите информации за Вашата сметка на интернет, во секое време, каде и да сте!

За да почнете да ја добивате електронската сметка за Вашата компанија, сè што треба да направите е да ја пополните Согласноста за прием на фактура и за достава на писмена во електронска форма и од наредниот месец ќе ја добивате електронска сметка за Вашата компанија во заштитен PDF формат.

Доколку пак, сакате сите детали за Вашата сметка и Вашите услуги да Ви бидат достапни преку сите наши дигитални канали, пополнете ја Согласноста за пристап до дигитални канали.

Вашата согласност согласно важечките законски прописи треба да биде пополнета и своерачно потпишана во хартиена форма од овластениот застапник и доставена на следната адреса: Македонски Телеком АД Скопје, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Десктоп верзија