Бесплатен телефон - Зелен број 0800
Доближете ги вашите услуги до корисниците

Со услугата Зелен број 0800, компаниите можат да им обезбедат информации на крајните корисници во врска со своите производи и услуги, преку доделениот број 0800 XXXXX.

Повиците кон овој број се бесплатни за повикувачите и целокупниот сообраќај го плаќа компанијата-корисник на услугата зелен број 0800.

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Годишен надомест за
доделување на број 08ххx

Можност за плаќање на 12 рати.

2.880 3.398
денари

Месечен надомест

1.199 1.415
денари

Цена за повици од сите
мобилни и фиксни мрежи

2,9 3,4
денари минута

Скратен број

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Итни служби

192 Полиција

0 0
денари минута разговор

193 Противпожарна служба

0 0
денари минута разговор

194 Брза помош

0 0
денари минута разговор

195 Центар за управување со кризи

0 0
денари минута разговор

Скратени броеви

120 Контакт центар за деловни корисници

0 0
денари минута разговор

122Контакт центар за приватни корисници

0 0
денари минута разговор

126 Известување за телеграми и покани

цена за национални разговори

185 Точно време

2 2,36
денари повик

188 Информации за телефонски броеви во Телеком мрежата

33,8939,99
денари повик

190 Контакт центар на Агенцијата за електронски комуникации

0 0
денари минута разговор

196 Служба за помош на пат

цена за национални разговори

197 Царинска управа

0 0
денари минута разговор

198 Управа за јавни приходи

00
денари минута разговор

199 Министерство за внатрешни работи

00
денари минута разговор

15 ххх скратени броеви

цена за национални разговори
 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Годишен надомест за доделување на број 15xx / 15xxx / 13xxx

Петцифрен број 15xxx,13ххх

Можност за плаќање на 12 рати.

14.400 16.992
денари годишно

Месечен надомест за доделување на број 15xx / 15xxx / 13xxx

Месечен надомест за доделување на број 15xx / 15xxx / 13xxx

150 177
денари месечно

Годишен надомест за доделување на број 05ххx

за еден број

Можност за плаќање на 12 рати.

12.240 14.443
денари годишно

за серија од 10 броеви

Можност за плаќање на 12 рати.

110.160 129.989
денари годишно

Преносливост на број

Услугата Преносливост на број Ви овозможува задржување на постојниот број заедно со префиксот, при преминување во мрежата на Македонски Телеком.

Доколку сакате да пренесете број, поднесете барање за склучување претплатнички договор со пренесување број во мобилната мрежа на Македонски Телеком, во кое било од нашите продажни места.

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Еднократен надомест

200 236
денари еднократно

Регистрација на домен

Македонски Телеком – овластен регистрар на .mk домени

Регистирањето нови и пререгистрирањето на постојните .mk домени можете да го направите и во Македонски Телеком, кој со либерализацијата на пазарот, стана овластен регистрар за управување со .mk доменот.

Покрај регистрација на врвниот домен .mk, Македонски Телеком е овластен и за регистрирање на секундарните домени: edu.mk, org.mk, com.mk, net.mk, inf.mk.

Што е потребно за прва регистрација и пререгистрација на домен

 • Пополнето барање со веродостојни податоци, со печат и потпишано од овластено лице на правниот субјект, односно од лицето регистрант ако станува збор за физички лица.
 • Потребно е да приложите лична карта, доколку сте приватен корисник, или извод од Централен регистар, доколку сте деловен корисник.
 • Изводот од централен регистар (тековна состојба на правен субјект) кој треба да биде во оригинал и не постар од 6 месеци (во случај доколку нема поставено печат од страна на регистрантот).

Каде да аплицирате?

Потребната документација за регистрација и пререгистација на домен можете да ја доставите во најблиската Телеком продавница или на вашиот продажен агент.

Цени

Заштедете време и пари и регистрирајте го вашиот домен на период подолг од една година.

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Годишна претплата на домен

Обезбедуваме бесплатна едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, како и за податочните услуги.
Во претплатата на домен е вклучена и обновата на доменот.

599,00 706,82
денари

Двегодишна претплата на домен

Обезбедуваме бесплатна едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, како и за податочните услуги.
Во претплатата на домен е вклучена и обновата на доменот.

999,00 1.178,82
денари

Тригодишна претплата на домен

Обезбедуваме бесплатна едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, како и за податочните услуги.
Во претплатата на домен е вклучена и обновата на доменот.

1.499,00 1.768,82
денари

Петгодишна претплата на домен

Обезбедуваме бесплатна едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, како и за податочните услуги.
Во претплатата на домен е вклучена и обновата на доменот.

2.499,00 2.948,82
денари

Десетгодишна претплата на домен

Обезбедуваме бесплатна едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, како и за податочните услуги.
Во претплатата на домен е вклучена и обновата на доменот.

4.999,00 5.898,82
денари

Напомена
Согласно новиот правилник според кој сите регистрирани домени во .mk зоната ќе треба да се пререгистрираaт во период од 01.04.2014 до 31.03.2015, ве информираме дека постапката за пререгистрација е идентична со процедурата за нова регистрација. Пререгистрацијата на домените ќе може да се изврши во период од 30 дена до датумот на валидност на доменот. На пример ако доменот е валиден до 01.12.2014, пререгистрацијата може да се изврши од 01.11.2014 до 01.12.2014.

Прочитајте повеќе информации во Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен

Проверка на слободен домен

Десктоп верзија