Бесплатен телефон - Зелен број 0800
Доближете ги вашите услуги до корисниците

Со услугата Зелен број 0800, компаниите можат да им обезбедат информации на крајните корисници во врска со своите производи и услуги, преку доделениот број 0800 XXXXX.

Повиците кон овој број се бесплатни за повикувачите и целокупниот сообраќај го плаќа компанијата-корисник на услугата зелен број 0800.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Годишен надомест за
доделување на број 08ххx

Можност за плаќање на 12 рати.

2.880 3.398
денари

Месечен надомест

1.199 1.415
денари

Цена за повици од сите
мобилни и фиксни мрежи

2,9 3,4
денари минута

Скратен број

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Итни служби

192 Полиција

0 0
денари минута разговор

193 Противпожарна служба

0 0
денари минута разговор

194 Брза помош

0 0
денари минута разговор

195 Центар за управување со кризи

0 0
денари минута разговор

Скратени броеви

120 Контакт центар за деловни корисници

0 0
денари минута разговор

122Контакт центар за приватни корисници

0 0
денари минута разговор

126 Известување за телеграми и покани

цена за национални разговори

185 Точно време

2 2,36
денари повик

188 Информации за телефонски броеви во Телеком мрежата

42,3639,99
денари повик

190 Контакт центар на Агенцијата за електронски комуникации

0 0
денари минута разговор

196 Служба за помош на пат

цена за национални разговори

197 Царинска управа

0 0
денари минута разговор

198 Управа за јавни приходи

00
денари минута разговор

199 Министерство за внатрешни работи

00
денари минута разговор

15 ххх скратени броеви

цена за национални разговори
  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Годишен надомест за доделување на број 15xx / 15xxx / 13xxx

Петцифрен број 15xxx,13ххх

Можност за плаќање на 12 рати.

14.400 16.992
денари годишно

Месечен надомест за доделување на број 15xx / 15xxx / 13xxx

Месечен надомест за доделување на број 15xx / 15xxx / 13xxx

150 177
денари месечно

Годишен надомест за доделување на број 05ххx

за еден број

Можност за плаќање на 12 рати.

12.240 14.443
денари годишно

за серија од 10 броеви

Можност за плаќање на 12 рати.

110.160 129.989
денари годишно

Преносливост на број

Услугата Преносливост на број Ви овозможува задржување на постојниот број заедно со префиксот, при преминување во мрежата на Македонски Телеком.

Доколку сакате да пренесете број, поднесете барање за склучување претплатнички договор со пренесување број во мобилната мрежа на Македонски Телеком, во кое било од нашите продажни места.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Еднократен надомест

200 236
денари еднократно
Десктоп верзија