Колку е дигитализиран вашиот бизнис?

Истражување 2022

ЗА ИНДЕКСОТ И ИСТРАЖУВАЊЕТО

Во оваа ера, дигитализацијата е еден од клучните фактори за успешен раст, напредок на бизнисот и достигнувањето на целите на компаниите. Со Индексот на дигиталната зрелост, се покажува степенот на дигитална развиеност на една компанија согласно нејзините практики и подготвеност за користење на дигитални алатки и услуги. А само со целосно имплементирана дигитализација, една компанија се стекнува со флексибилност и подготвеност за брзо прилагодување на сите ситуации.

За да се добие јасна слика за дигиталната подготвеност на една компаниија, Македонски Телеком во соработка со ИПСОС, спроведува детално и опширно истражување за степенот на дигиталната зрелост на компаниите во Македонија според Дигитален индекс.

Истражувањето ги изразува навиките и потребите на компаниите од користење на дигитални услуги и алатки, како и ефектите од турбулентното секојдневие врз користењето на овие услуги.

Погледнете ги досегашните истражувања –  2022-најново, истражување 2021.

Ви овозможивме лесен начин да го проверите и вие степенот на дигитализација на вашата компанија со калкулатор кој ќе ви ги посочи вашите предности и полињата за дополнително да напредувате.

ДИГИТАЛНИОТ ИНДЕКС СЕ МЕРИ СПОРЕД
10 ДИГИТАЛНИ ОБЛАСТИ ГРУПИРАНИ ВО 4 КАТЕГОРИИ

Комуникација на дигитални канали

ПРИСУТНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА НА ДИГИТАЛНИ КАНАЛИ

Трансакции и промоции

ДИГИТАЛНИ ТРАНСАКЦИИ И ПРОМОЦИИ

Инфраструктура и софтвер

ДИГИТАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕР

Систем за управување со ресурси

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ

ВИД НА КОМПАНИИ СПОРЕД ВРЕДНОСТА
НА ИНДЕКСОТ

Добиените одговори за секоја категорија и област ја класифицираат компанијата во еден од 3-те сегменти коишто се показатели на моменталната дигитална зрелост.

Дигитален почетник

Дигитален почетник

Компанија со ниска дигитална зрелост, којашто е малку присутна во дигиталниот свет и има низок степен на употреба на дигитални алатки во секојдневното работење

Дигитален следбеник

Дигитален следбеник

Компанија со средна дигитална зрелост, којашто е во чекор со трендовите на дигиталниот свет, користи одреден број дигитални услуги и е подготвена за воведување на нови дигитални услуги за да го подобри своето работење

Дигитален предводник

Дигитален предводник

Kомпанија со висока дигитална зрелост, којашто користи комбинација од повеќе дигитални канали и има високо ниво на употреба на дигитални алатки и решенија во секојдневното работење, ги следи новитетите и препознава можности за унапредување на работните процеси

ДОЗНАЈТЕ ВО КОЈА ДИГИТАЛНА КАТЕГОРИЈА
ПРИПАЃА ВАШАТА КОМПАНИЈА ВО МОМЕНТОВ!

ДИГИТАЛЕН КАЛКУЛАТОР

По стручното толкување на резултатите, нашите експерти ќе ви дадат конкретни препораки за тоа кои дигитални алатки и услуги ви се потребни за да ги унапредите деловните процеси и бизнисот воопшто.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА СО ТЕЛЕКОМ Е ЛЕСНА!

Искуства од корисници

Споделуваме дел од искуствата на корисниците кои со нас успешно ја спроведуваат дигитализацијата.

Вебинари

Погледнете ги вебинарите за дигитални услуги – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, СЕГА!

Десктоп верзија