Оглас за ангажирање во Македонски Телеком АД Скопје

Служба за технички услуги /Секторот за активности за технички услуги за корисници /Област на Главниот  директор за техника и ИТ

Работно место: Техничар 3 за активности за технички услуги за корисници – 25 извршители

 • Скопје …...........................................8 извршители
 • Тетово...............................................3 извршители
 • Гостивар...........................................2 извршители
 • Битола...............................................1 извршител
 • Оxрид................................................1 извршител
 • Прилеп/Крушево...........................1 извршител
 • Струга/Дебар..................................2 извршители
 • Куманово/Крива Паланка...........3 извршители
 • Штип/Пробиштип/Св.Николе..............1 извршител
 • Струмица /Радовиш................................2 извршители
 • Кавадарци/Неготино/Гевгелија.........1 извршител

Краток опис на потребни услови, работни задачи и способности/вештини за работното место

Услови:

 • Средно образование или диплома за занимање квалификација IV/III степен
 • 0 -1 години соодветно работно искуство
 • Монтажерски и инсталациски компетенции на телекомуникациски кабли (бакар и оптика) и кабли LAN
 • Работа со компјутери (MS Office) и работа со апликации за оперативно работење

Работни задачи:

 • Отстранува пречки и врши инсталација на услуги на Македонски Телекокм на корисничка страна, во сите сегменти (секударна мрежа, внатрешна инсталација, CPE опрема)
 • Внатрешната инсталација ја изведува во согласност со упатствата за работа
 • Обезбедува инсталација или реконфигурација на CPE опрема согласно Упатствата за работа
 • Непречено работи на висини до и над 2м согласно правилникот за БЗПР, врши работи на инсталации и отстранување на пречки на надворешна дистрибутивна мрежа на столбови со висина од 7 м.
 • Се грижи и одговара за точност на внесените податоците во налозите во апликација
 • Работи преку апликација од терен, врши задолжување и раздолжување на налози во апликација од терен
 • Врши нудење и продажба на услугите на Македонски Телеком на сите потенцијални корисници, дава и собира повратни информации на корисниците за производите и услугите на МКТ
 • Го почитува упатството за работа за комуникација при посета кај корисник, се грижи за позитивно корисничко искуство од секој контакт со корисникот
 • Редовно ја носи службената работна облека, се грижи да биде чиста и уредна, се грижи за личната хигиена и уредност, носи заштита на чевли при влез кај секој корисник, не остава технички отпад по завршена работа
 • Правилно ги употребува основните средства, ресурсите, инструментите и алатите преку примена на упатствата за ракување
 • Врши проверка на заштитната опрема на дневна основа и задолжително пред секое ракување со истата

Способности и вештини:

 • Ориентиран кон исполнување на зададени резултати, самомотивиран, спремен да работи со корисници, услужлив, позитивен, способен да се справи со конфликтни ситуации, проактивност при совладување на нови технички вештини и знаења, тимски дух и способност да функционира во големи тимови

Вашата биографија може да ја доставите електронски на апликацијата на следниот линк http://www.telekom.mk/tekovni-oglasi.nspx или истата да ја испратите на следнава адреса: Македонски Телеком АД Скопје, ул. Кеј 13 Ноември бр.6 со назнака оглас за ангажирање за  - Техничар 3 за активности за технички услуги за корисници

Огласот ќе биде објавен на ден 11.08.2016 година и ќе трае  до 16.08.2016 година.

Лице за контакт Соња Каргова телефонски број 070/200-667

Ќе работи со полно работно време од 40 часа во две смени

Минимумот на предвидената вкупна нето плата за ова работно место е во висина од 18.229,00 денари

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место, изборот ќе се изврши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Македонски Телеком  АД Скопје го задржува правото да не го пополни огласеното работно место.

Нецелосните апликации и оние кои ќе бидат примени по истекот на крајниот рок нема да бидат земени вo предвид.

Пријави се


Оглас за ангажирање во Македонски Телеком АД Скопје

Сектор за е-бизнис /Област на Главен оперативен директор за приватни корисници

Работно место: Виши Специјалист за Е-услуги

Краток опис на потребни услови, работни задачи и способности/ вештини за работното место

Услови:

 • Високо образование – Економски факултет, Технички факултет - Информатички науки и компјутерско инженерство, Телекомуникации и Информациски технологии; или останати факултети
 • 3-5 години соодветно работно искуство
 • Активно познавање на англиски јазик
 • Напредно познавање на MS Office
 • напредно познавање на корпоративниот портал,
 • напредно познавање на управување со канали,
 • познавање на директен онлајн маркетинг,
 • добро познавање на онлајн комуникациската стратегија,
 • познавање и разбирање на телекомуникацискиот пазар и конкуренцијата,
 • познавање на техники од маркетинг и продажба

Работни задачи:

 • Управување со проекти, активности и ресурси за развој и имплементација на функционалните потреби за оптимизација, автоматизација, надградба и одржување на порталот за  самоуслужување на приватни и бизнис корисници
 • Утврдување на суштинска стратегија за онлајн опслужување на корисниците, идентификување на портфолио на услуги што се најрелевантни за корисниците и дефинирање на акциони планови врз основа на потребите на корисниците
 • Анализа на нови веб техники за онлајн опслужување на корисници, планирање и дефинирање на функции за одржување и системски надградби, имплементација и интеграција на WCMS (систем за управување со веб содржина)
 • Сегментација, профилирање и таргетирање на веб кориснички профили и дизајнирање на модели на персонализирани кориснички е- процеси за бизнис и приватни корисници
 • Планирање и иницирање на активности за истражување на пазарот, анализа на потребите и навиките на корисниците, како и планирање на активности за подобрување на користењето на веб страниците, онлајн услугите и зголемување на стапката на конверзија на корисниците
 • Дефинирање на методи во насока на зголемување на обемот на користењето на трансакциите за само
 • услужување и формирање на голема и активна база на онлајн корисници и следење на нивните коментари и потреби
 • Воспоставување на концептот на Omni - channel со цел  остварување на оптимално корисничко искуство
 • Анализа и истражување на нови медиуми, платформи и уреди за нудење на онлајн услуги
 • Анализа на меѓународните искуства и имплементација на соодветните практики во насока на оптимизирање и автоматизирање на процесите
 • Учество во проектни тимови и работни групи на специјализирани проекти за е-Трансформација и дигитализирање на компанијата Дефинирање на методи во насока на зголемување на обемот на користењето на трансакциите за само-услужување и формирање на голема  и активна база на онлајн корисници и следење на нивните коментари и потреби
 • Изработка на документација и  подготовка на извештаи за целокупното користење на онлајн производите и услугите и нивна анализа Развој и управување  со порталот за онлајн плаќање и воведување на нови содржини и начини за подобрување на на корисничкито искуство и зголмување на бројот на платежни онлајн трансакции  
 • Предлози и имплементација на мерки за промовирање и зголемување на употребата на електронска сметка
 • Координација и комуникација со релевантните служби од Компанијата и со  релевантни надворешни добавувачи и партнери  за обезбедување на неопходните услови за имплементација и  развој на нови функционалности и онлајн корисничко само опслужување Управување со дизајнот на порталите  согласно упатствата за дизајн на Групацијата  ДТ  и нивното корисничкото искуствоИзработка на документација и  месечни статистички извештаи за употреба на услугите,  нивно активирање и приход и подготовка на анализи за реализираните услуги и приходи и препорака на мерки за имплементација
 • Учество во подготовка на годишен деловен план и планирање на оперативен

Способности и вештини:

 • организациски способности стратешко размислување, аналитички способности, способности за решавање проблеми, , доверливост, флексибилност, проактивност, способност за работа под притисок и во кратки рокови,

Вашата биографија може да ја  оставите електронски на  апликацијата на следниот линк http://www.telekom.mk/tekovni-oglasi.nspx или истата да ја испратите на следнава адреса : Македонски Телеком АД Скопје, ул. Кеј 13 Ноември бр.6 со назнака оглас за ангажирање за  - Виши Специјалист за Е-услуги        

Огласот ќе биде објавен на ден 09.08.2016  година и ќе трае  до 17.08.2016 година.

Лице за контакт Соња Каргова телефонски број 070/200-667

Ќе работи со полно работно време од 40 часа  во две смени.

Минимумот на предвидената вкупна  нето плата за ова работно место е во висина од  34.000,00 денари

Висината на платата  ќе биде определена согласно  работното искуство, компетенциите и покажаните вештини со кој располага кандидатот.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место, изборот ќе се изврши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Македонски Телеком  АД Скопје го задржува правото да не го пополни огласеното работно место.

Нецелосните апликации и оние кои ќе бидат примени по истекот на крајниот рок нема да бидат земени вo предвид.

Пријави се

Македонски Телеком АД Скопје  има потреба од  ангажирање на лицe

Служба за сегмент маркетинг /Област на Главниот  оперативен директор за деловни корисници

Работно место: Специјалист за управување со канали

Краток опис на потребни услови, работни задачи и способности/ вештини за работното место

Услови:

 • Високо образование - Технички факултет - Електротехника, Економски факултет или други факултети
 • 3-5 години соодветно работно искуство
 • Добро познавање на англиски јазик
 • Познавање на MS Office
 • Разбирање на деловните процеси

Работни задачи:

 • Развива програми за раст на продажбата и зголемување на приходите преку повеќеканален продажни активнсоти
 • Контролира и предложува мерки и активности за подобрување на распределбата и учеството на каналите на продажба
 • Контролира и предложува мерки и активности за ибегнување на потенцијални конфликти помеѓу каналите
 • Ги следи перфомансите на каналите од аспект на реализација и профитабилнот
 • Предложува и имплементира различни сетови (краткорочни и долгорочни) на  стратегии за продажба
 • Развива односи и структури партнерства со надворешни партнери како потенцијал за продажба
 • Активно планира, следи и контролира продажните перформанси, финансиски цели, и критички моменти поврзани со продуктивноста на каналите
 • Планира и предлага спроведување на кампањи, учество на бизнис настани и саеми и други промотивни настани.
 • Координира и учествува во развојот на продажните канали бидат успешни
 • Иницира и предлага начини за подобрување на продажбата во каналите
 • Учествува во креирање и имплементација на кампањи за мотивација на продажните канали во B2B

Способности и вештини:

 • Способност за стратешко размислување; одлични комуникациски и организациски способности; способност за определување приоритети и управување со време; прецизност, точност и посветеност на работата; креативност и добра индивидуална и тимска работа

Вашата биографија може да ја  оставите електронски на  апликацијата на следниот линк http://www.telekom.mk/tekovni-oglasi.nspx или истата да ја испратите на следнава адреса : Македонски Телеком АД Скопје, ул. Кеј 13 Ноември бр.6 со назнака оглас за ангажирање за  - Специјалист за управување со канали

Огласот ќе биде објавен на ден 05.08.2016  година и ќе трае  до 15.08.2016 година

Лице за контакт Соња Каргова   информации на телефонски број  32-42-602.

Работно време во компанијата е од 08:00 до 16:00, односно, 40 часа неделно во прва смена.

Минимумот на предвидената вкупна нето плата со вклучена компаниска стимулација за ова работно место е во висина од  30.875,00 денари

Висината на платата  ќе биде определена согласно  работното искуство, компетенциите и покажаните вештини со кој располага кандидатот

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место, изборот ќе се изврши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Македонски Телеком  АД Скопје го задржува правото да не го пополни огласеното работно место.

Нецелосните апликации и оние кои ќе бидат примени по истекот на крајниот рок нема да бидат земени вo предвид.

Пријави се

Контакт

Област за човечки ресурси

E-адреса:career@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија