Во моментот нема тековни огласи. Ви благодариме за интересот.

Контакт

Област за човечки ресурси

E-адреса:career@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија