Регистрација на домен

Македонски Телеком – овластен регистрар на .mk домени

Регистирањете на нови и обнова на постојните .mk домени можете да го направите и во Македонски Телеком, кој со либерализацијата на пазарот, стана овластен регистрар за управување со .mk доменот.

Покрај регистрација на врвниот домен .mk, Македонски Телеком е овластен и за регистрирање на секундарните домени: edu.mk, org.mk, com.mk, net.mk, inf.mk.

Што е потребно за прва регистрација и пререгистрација на домен

  • Пополнето барање со веродостојни податоци, со печат и потпишано од овластено лице на правниот субјект, односно од лицето регистрант ако станува збор за физички лица.
  • Потребно е да приложите лична карта, доколку сте приватен корисник, или извод од Централен регистар, доколку сте деловен корисник.
  • Изводот од централен регистар (тековна состојба на правен субјект) кој треба да биде во оригинал и не постар од 6 месеци (во случај доколку нема поставено печат од страна на регистрантот).

Каде да аплицирате?

Потребната документација за регистрација и пререгистација на домен можете да ја доставите во најблиската Телеком продавница или на вашиот продажен агент.

Цени

Заштедете време и пари и регистрирајте го вашиот домен на период подолг од една година.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Годишна претплата на домен

Обезбедуваме бесплатна едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, како и за податочните услуги.
Во претплатата на домен е вклучена и обновата на доменот.

599,00 706,82
денари

Двегодишна претплата на домен

Обезбедуваме бесплатна едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, како и за податочните услуги.
Во претплатата на домен е вклучена и обновата на доменот.

999,00 1.178,82
денари

Тригодишна претплата на домен

Обезбедуваме бесплатна едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, како и за податочните услуги.
Во претплатата на домен е вклучена и обновата на доменот.

1.499,00 1.768,82
денари

Петгодишна претплата на домен

Обезбедуваме бесплатна едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, како и за податочните услуги.
Во претплатата на домен е вклучена и обновата на доменот.

2.499,00 2.948,82
денари

Десетгодишна претплата на домен

Обезбедуваме бесплатна едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, како и за податочните услуги.
Во претплатата на домен е вклучена и обновата на доменот.

4.999,00 5.898,82
денари

Проверка на слободен домен

Десктоп верзија