06.07.2017 – Измена на Понуда на Македонски Телеком АД - Скопје за обезбедување на пристап до физичката инфраструктура и користење на специфични мрежни средства
На ден 04.07.2017 година, Македонски Телеком АД прими Решение бр. УП1 1303-707 од Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), според кое ја објавува измената на Референтната понуда за обезбедување на пристап до физичката инфраструктура и користење на специфични мрежни средства (Референтна понуда за пристап). Измената e во насока на усогласување со одредбите од изменетиот релевантен Правилник.
Главен текст, верзија 1.5
Прилог 1: Дефиниции и Толкувања, верзија 1.5
Прилог 2: Сегменти од пристапна мрежа, верзија 1.5
Прилог 3: Одбележување на цревата во окната на кабловската инсталација на Македонски Телеком АД, верзија 1.5
Прилог 4: Опис на услугите, верзија 1.5
Прилог 5: Надоместоци, верзија 1.5
Прилог 5А: Принципи на наплата и фактурирање, верзија 1.5
Прилог 6: Податоци за квалитет на пристап до физичката инфраструктура и користење на специфични мрежни средства, верзија 1.5
Прилог 7: Содржина на Техничкото Решение, верзија 1.5
Прилог 8: Процедури, верзија 1.5
Додаток 1: (Формулар за Барање), верзија 1.5
Додаток 2: (Формулар за Предвидување), верзија 1.5
Додаток 3: (Формулар за Индивидуални Договори), верзија 1.5
Додаток 4: (Формулар за Банкарска Гаранција), верзија 1.5
Листа на изведувачи

22.06.2015 – Измена на Понуда на Македонски Телеком АД - Скопје за обезбедување на пристап до физичката инфраструктура и користење на специфични мрежни средства
На ден 17.06.2015 година, Македонски Телеком АД прими Одобрение бр. 0705-376 , донесено на 15.06.2015 година од Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), според кое ја објавува измената на Референтната понуда за обезбедување на пристап до физичката инфраструктура и користење на специфични мрежни средства (Референтна понуда за пристап).Измената ги содржи изменетите одредби во насока на усогласување со одредбите од изменетиот релевантен правилник.
Главен текст, верзија 1.4
Прилог 1: Дефиниции и Толкувања, верзија 1.4
Прилог 2: Сегменти од пристапна мрежа, верзија 1.4
Прилог 3: Одбележување на цревата во окната на кабловската инсталација на Македонски Телеком АД, верзија 1.4
Прилог 4: Опис на услугите, верзија 1.4
Прилог 5: Надоместоци, верзија 1.4
Прилог 5А: Принципи на наплата и фактурирање, верзија 1.4
Прилог 6: Податоци за квалитет на пристап до физичката инфраструктура и користење на специфични мрежни средства, верзија 1.4
Прилог 7: Содржина на Техничкото Решение, верзија 1.4
Прилог 8: Процедури, верзија 1.4
Додаток 1: (Формулар за Барање), верзија 1.4

25.12.2013 – Измена на Понуда на Македонски Телеком АД - Скопје за обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства 
На ден 20.12.2013 година, Македонски Телеком АД прими Одобрение бр. 0201-974 , донесено на 06.12.2013 година од Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), според кое ја објавува измената на Референтната понуда за обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства (Референтна понуда за пристап).
Измената ги содржи изменетите одредби во насока на усогласување и поедноставување на практичната примена според решението на АЕК.
Главен текст, верзија 1.3
Прилог 5: Надоместоци, верзија 1.3
Прилог 5А: Принципи на наплата и фактурирање, верзија 1.3
Прилог 8: Процедури, верзија 1.3

03.09.2013 – Измена на Понуда на Македонски Телеком АД - Скопје за обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства
На ден 30.08.2013 година, Македонски Телеком АД прими Одобрение бр. 0201-7/7 УП1, донесено на 29.08.2013 година од Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), според кое ја објавува измената на Референтната понуда за обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства (Референтна понуда за пристап).
Измената ги содржи изменетите надоместоци според решението на АЕК.
Прилог 5: Надоместоци, верзија 1.2

21.01.2013 – Измена на Понуда на Македонски Телеком АД - Скопје за обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства
На ден 18.01.2013 година, Македонски Телеком АД прими Одобрение бр. 0306-103 УП1, донесено на 16.01.2013 година од Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), според кое ја објавува измената на Референтната понуда за обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства (Референтна понуда за пристап).
Измената ги содржи новите надоместоци за услугите за пристап пресметани од АЕК според ЛРИК методологијата.
Прилог 5: Надоместоци, верзија 1.1

05.12.2011 - Објава на одобрената понуда на Македонски Телеком АД - Скопје за обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства

На ден 01.12.2011 година, Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) достави Решение бр. 03-3822/6, донесено на 01.12.2011 година во согласност со кое Македонски Телеком АД – Скопје, како оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар, ја објавува својата референтна понуда за обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства (Референтна понуда за пристап).
Македонски Телеком АД обезбедува физички пристап и користење на сопствената електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства во согласност со условите и роковите содржани во оваа Референтна понуда за пристап.

Понуда на Македонски Телеком АД – Скопје за обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства

Листа на изведувачи за изградба на мрежна инфраструктура со кои Македонски Телеком АД Скопје има склучено договор

Десктоп верзија