4G Backup

Со новата услуга 4G Backup Ви обезбедуваме континуирана, висококвалитетна достапност на сервисите на бакарната фиксна мрежа.

Во случај на прекин на сервис преку примарниот линк, од која било причина, автоматски се активира 4G Backup линкот, со што Вашата конекција ќе остане непрекината, стабилна и безбедна со поддршка од најбрзата мобилна LTE технологија. Истовремено, системот автоматски ќе издаде налог за решавање на прекинот на примарниот линк.

Цени и услови:

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
4G Backup
Месечен надомест 199 ден.234,82 ден.
Брзина на конекција 10 / 1 Мbps
Вклучен backup сообраќај Неограничен
Вклучен 4G Backup уред Да (Huawei HA-35-11)

4G Backup услугата е достапна за корисниците на Magenta 1 Business и Business Office.