INDEKSI I
PJEKURISË DIGJITALE

Zbuloni nivelin e digjitalizimit të kompanisë suaj

MBI INDEKSIN
DHE HULUMTIMIN

Indeksi i pjekurisë digjitale tregon shkallën në të cilën një kompani digjitalizohet sipas shprehive dhe vullnetit të saj për të përdorur mjete dhe shërbime digjitale.

Sot, digjitalizimi është çelësi i rritjes së suksesshme, përparimit të biznesit dhe arritjes së ambicieve të kompanive, sepse ju lejon të përshtateni shpejt me situatat e reja duke prezantuar zgjidhje online.

Për të fituar njohuri mbi gatishmërinë digjitale të kompanive në vend, për të kuptuar shprehitë dhe nevojat për përdorimin e shërbimeve dhe mjeteve digjitale, si dhe për të vlerësuar efektet e pandemisë COVID-19 në përdorimin e shërbimeve digjitale, në bashkëpunim me IPSOS, kemi kryer një hulumtim të gjerë për shkallën e pjekurisë digjitale të kompanive në Maqedoni sipas të ashtuquajturit Indeksi digjital.

Përvoja nga hulumtimi na ndihmoi të përgatisim një llogaritës për përcaktimin e indeksit digjital, i cili është tregues i shkallës së digjitalizimit të kompanisë suaj, dobësive dhe fushave për avancim.

INDEKSI DIGJITAL MATET SIPAS
10 FUSHAVE DIGJITALE QË GRUPOHEN NË 4 KATEGORI

Комуникација на дигитални канали

PRANIA DHE KOMUNIKIMI I KANALEVE DIGJITALE

Трансакции и промоции

TRANSAKSIONE DHE PROMOCIONE DIGJITALE

Инфраструктура и софтвер

INFRASTRUKTURA DIGJITALE DHE SOFTVERI

Систем за управување со ресурси

SISTEMI I MENAXHIMIT TË RESURSEVE

LLOJI I KOMPANIVE SIPAS VLERËS
SË INDEKSIT

Përgjigjet e marra për çdo kategori dhe fushë e klasifikojnë kompaninë në një nga 3 segmentet që janë tregues të pjekurisë aktuale digjitale.

Дигитален почетник

Fillestari digjital

Një kompani me pjekuri të ulët digjitale, e cila është pak e pranishme në botën digjitale dhe ka një nivel të ulët të përdorimit të veglave digjitale në punën e përditshme.

Дигитален следбеник

Ndjekësi digjital

Një kompani me pjekuri digjitale të mesme, e cila është në përputhje me tendencat e botës digjitale, përdor një sërë shërbimesh digjitale dhe është gati të prezantojë shërbime të reja digjitale për të përmirësuar funksionimin e saj.

Дигитален предводник

Prijësi digjital

Një kompani me pjekuri të lartë digjitale, e cila përdor një kombinim të kanaleve të shumta digjitale dhe ka një nivel të lartë të përdorimit të veglave dhe zgjidhjeve digjitale në punën e përditshme, ndjek risitë dhe identifikon mundësitë për përmirësimin e proceseve të punës.

ZBULONI SE CILËS KATEGORI DIGJITALE
I PËRKET AKTUALISHT KOMPANIA JUAJ!

LLOGARITËSI DIGJITAL

Pas interpretimit profesional të rezultateve, ekspertët tanë do t'ju japin rekomandime specifike se cilat vegla dhe shërbime digjitale ju nevojiten për të përmirësuar proceset e afarizmit dhe të biznesit në përgjithësi.

DIGJITALIZIMI ME TELEKOM ËSHTË I LEHTË!

Përvoja nga përdorues

Ne ndajmë me ju disa nga përvojat e përdoruesve që po zbatojnë me sukses digjitalizimin.

Vebinar-et

Shikoni vebinar-et për shërbime digjitale – DIGJITALIZIM, TANI!