Modelet tarifore M2M

Modelet tarifore M2M janë dedikuar për bartjen e të dhënave ndërmjet pajisjeve/aparateve respektivisht maqinave si për shembull: bankomatë, alarme, arka fiskale etj.

Tarifat përmbajnë Internet trafik i cili është i mjaftueshëm për këmbimin e informacioneve ndërmjet aparateve për të cilat janë dedikuar dhe në atë mënyrë mundësohet ndjekja, kontrolli dhe menaxhimi me proceset punuese ose aparatet matëse.

Shfrytëzoni rrjetin më të mirë për komunikim të sigurtë dhe këmbim të dhënash ndërmjet maqinave dhe pajisjeve/aparateve dhe në atë mënyrë kontrolloni biznesin Tuaj përmes Internetit.


Tarifat janë në dispozicion në dy opsione, me dhe pa reduktim të shpejtësisë pas tejkalimit të trafikut të përfshirë.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Tarifat М2М Data S Data M
Parapagesa mujore 70 den.83 den. 90 den.106 den.
Internet trafiku i përfshirë 50 MB 100 MB

Pas tejkalimit të Internetit të përfshirë në tarifë, shpejtësia reduktohet dhe trafiku shtesë nuk faturohet.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Tarifat М2М Smart Data S Smart Data M
Parapagesa mujore 70 den.83 den. 90 den.106 den.
Internet trafiku i përfshirë 50 MB 100 MB
Çmimi MB 2 den.2,36 den. 2 den.2,36 den.