Numri falas – Numër i gjelbër 0800
Përafroni shërbimet tuaja te shfrytëzuesit

Me shërbimin Numri i gjelbër 0800, ndërmarrjet mund t'ju sigurojnë informacione shfrytëzuesve të fundit në lidhje me produktet dhe shërbimet e tyre, përmes numrit të dhënë 0800 XXXXX.

Thirrjet drejt këtij numri janë falas për thirrësit dhe tërë trafikun e paguan ndërmarrja-shfrytëzues i shërbimit numri i gjelbër 0800.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Kompenzimi vjetor për
dhënien e numrit 08ххx

Mundësi për pagesë deri 12 këste

2.880 3.398
denarë

Tarife mujore

1.199 1.415
denarë

Çmimi për thirrje nga të gjitha
rrjetat mobile dhe fikse

2,9 3,4
denarë minutë

Numër i shkurtuar

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Shërbimet e urgjencës

192 Policia

0 0
denarë bisedë e minutë

193 Shërbimi i zjarrit

0 0
denarë bisedë e minutë

194 Ambulanca

0 0
denarë bisedë e minutë

195Qendra për Menaxhimin e Krizave

0 0
denarë bisedë e minutë

Numrat e shkurtuar

120 Qendra kontakti për klientët e biznesit

0 0
denarë bisedë e minutë

122Qendra e kontaktit për klientët privatë

0 0
denarë bisedë e minutë

126 Njoftim për telegrame dhe ftesa

çmimi për biseda nacionale

185 Koha e saktë

2 2,36
denarë thirrje

188 Informacione për numra telefonik në rrjetin e Telekom-it

42,3639,99
denarë thirrje

190 Kontakt qendra e Agjencisë për komunikime elektronike

0 0
çmimi për biseda nacionale

196 Shërbimi për ndihmë në rrugë

çmimi për biseda nacionale

197Drejtoria e doganave

0 0
denarë bisedë e minutë

198 Drejtoria për të hyra publike

00
denarë bisedë e minutë

199 Ministria e punëve të brendshme

00
denarë bisedë e minutë

15 ххх numra të shkurtuar

çmimi për biseda nacionale
  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Kompenzimi mujor për dhënien e numrit 15xx / 15xxx / 13xxx

Numër pesëshifror 15xxx,13ххх

Mundësi për pagesë deri 12 këste

14.400 16.992
denarë në vit

Tarifa mujore për caktimin e një numri 15xx / 15xxx / 13xxx

Tarifa mujore për caktimin e një numri 15xx / 15xxx / 13xxx

150 177
denarë muaj

Tarifa vjetore për caktimin e një numri 05ххx

për një numër

Mundësi për pagesë deri 12 këste.

12.240 14.443
denarë në vit

për një seri prej 10 numrash

Mundësi për pagesë deri 12 këste.

110.160 129.989
denarë në vit

Portabiliteti/Bartja e numrit

Shërbimi Portabiliteti/bartja e numrit Ju mundëson mbajtjen e numrit ekzistues bashkë me prefiksin, gjatë kalimit në rrjetin e Makedonski Telekom.

Nëse dëshironi të bartni numër, parashtroni kërkesë për nënshkrimin e kontratës parapaguese duke bartur numër në rrjetin mobile të Makedonski Telekom, në cilin do prej pikave tona shitëse.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Kompenzimi i njëfishtë

200 236
denarë një herë
Verzioni desktop