Certifikata të kualifikuara për biznes të avancuar

CERTIFIKATA TË KUALIFIKUARA

Makedonski Telekom është ofrues i regjistruar i certifikatave digjitale për nënshkrim elektronik dhe vulë elektronike sipas Ligjit për dokumente elektronike, identifikim elektronik dhe shërbime konfidenciale.

https://trusteid.mioa.gov.mk/registar_listi/

NËNSHKRIM ELEKTRONIK ÇELËSI JUAJ PERSONAL NË BOTËN DIGJITALE TË BIZNESIT

Nënshkrimi elektronik zëvendëson nënshkrimin manual në botën digjitale. Shërben për nënshkrimin e dokumenteve që lëshoni në formë elektronike dhe bazohet në një certifikatë të kualifikuar me nivelin më të lartë të sigurisë.

Me nënshkrimin elektronik konfirmoni besueshmërinë e dokumenteve elektronike, si dhe identitetin e nënshkruesit.

Ai është i destinuar për personat fizikë kur e përdorin në emër të tyre personal ose në emër të personit juridik që përfaqësojnë.

LLOJET E CERTIFIKATAVE

NËNSHKRIM I KUALIFIKUAR ELEKTRONIK

Një nënshkrim elektronik i kualifikuar (QES) bazohet në një certifikatë të kualifikuar dhe lëshohet tashmë i tërhequr në një token USB (pajisje QSCD), duke mundësuar kështu nivelin më të lartë të sigurisë.

Tokeni USB është një pajisje QSCD - Qualified Signature Creation Device - një pajisje kriptografike, një mjet për krijimin e një certifikate të kualifikuar për një nënshkrim elektronik ose një vulë elektronike të kualifikuar që plotëson kërkesat e Ligjit për Dokumentet Elektronike, Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet Konfidenciale dhe Rregullativës së BE-së Nr. 910/2014 (eIDAS).

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

1 vit


1.700 2.006
denarë vit

Tarifa vjetore

2 vite


1.500 1.770
denarë vit

Tarifa vjetore

3 vite


1.450 1.711
denarë vit

Tarifa vjetore

4 vite


1.400 1.652
denarë vit

Tarifa vjetore

5 vite


1.350 1.593
denarë vit

Tarifa vjetore

USB Token


1.490 1.758
denarë njëfish

Tarifa e njëfishtë

Çmimi i shfaqur përfaqëson një tarifë vjetore për një kontratë të lidhur për një periudhë më të gjatë se një vit.
Tarifa totale për përdorimin e certifikatës për një periudhë më të gjatë se një vit mund të paguhet me anë të një pagese të njëfishtë.

Çmimet vlejnë nga: 26.03.2024

Tarifa për tokenin është një tarifë e njëfishtë dhe ngarkohet në faturën e parë mujore.

NËNSHKRIMI ELEKTRONIK I AVANCUAR

Nënshkrimi elektronik i avancuar (AdES) bazohet në një certifikatë të kualifikuar dhe tërhiqet nga përdoruesi në një disk kompjuteri ose token USB, duke përdorur kodet e aktivizimit të marra më parë: numrin e referencës në adresën e e-mailit dhe kodin e autorizimit me mesazh SMS.

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

1 vit


1.700 2.006
denarë vit

Tarifa vjetore

2 vite


1.500 1.770
denarë vit

Tarifa vjetore

3 vite


1.450 1.711
denarë vit

Tarifa vjetore

4 vite


1.400 1.652
denarë vit

Tarifa vjetore

5 vite


1.350 1.593
denarë vit

Tarifa vjetore

Çmimi i shfaqur përfaqëson një tarifë vjetore për një kontratë të lidhur për një periudhë më të gjatë se një vit.
Tarifa totale për përdorimin e certifikatës për një periudhë më të gjatë se një vit mund të paguhet me anë të një pagese të njëfishtë.
Çmimet vlejnë nga: 26.03.2024

VULË ELEKTRONIKE Për funksionim modern, të shpejtë dhe efikas

Vula elektronike është një shërbim i ngjashëm me nënshkrimin elektronik, me ndryshimin se nënshkruesi nuk është person fizik por person juridik.

Vula elektronike zëvendëson vulën e personit juridik ose institucionit që përdoret zakonisht për dokumente në letër. Ajo shërben për të aplikuar një vulë të korporatës për dokumentet që lëshoni në formë elektronike dhe bazohet në një certifikatë të kualifikuar për të siguruar nivelin më të lartë të sigurisë

Me vulën elektronike ju konfirmoni besueshmërinë e dokumenteve tuaja, si dhe identitetin tuaj të biznesit (afarist), pra që dokumentet elektronike janë lëshuar nga një person juridik legjitim.

LLOJET E CERTIFIKATAVE

VULË E KUALIFIKUAR ELEKTRONIKE

Një vulë elektronike e kualifikuar bazohet në një certifikatë të kualifikuar dhe lëshohet tashmë e tërhequr në një token USB (pajisje QSCD), e cila mundëson nivelin më të lartë të sigurisë.

Tokeni USB është një pajisje QSCD - Qualified Signature Creation Device është një pajisje kriptografike, një mjet për të krijuar një certifikatë të kualifikuar të vulës elektronike ose një vulë elektronike të kualifikuar që plotëson kërkesat e Ligjit për Dokumentet Elektronike, Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet Konfidenciale dhe Rregulloren e BE-së Nr. 910/2014 (eIDAS).

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

1 vit


9.000 10.620
denarë njëfish

Tarifa e njëfishtë

2 vite


15.000 17.700
denarë njëfish

Tarifa e njëfishtë

3 vite


19.000 22.420
denarë njëfish

Tarifa e njëfishtë

USB Token


1.490 1.758
denarë njëfish

Tarifa e njëfishtë

Tarifa paguhet një herë, në faturën e parë mujore, për të gjithë periudhën e përdorimit të certifikatës së vulës Çmimet vlejnë nga 26.03.2024

Makedonski Telekom ofron gjithashtu mundësinë që vula juaj elektronike të lëshohet në Hardware Secure Module (HSM) – një pajisje e sigurt e rrjetit – çmimi i së cilës varion në varësi të nevojave tuaja specifike.

VULË E AVANCUAR ELEKTRONIKE

Një vulë elektronike e avancuar bazohet në një certifikatë të kualifikuar dhe tërhiqet nga përdoruesi në mediumin e tij, me ndihmën e kodeve të aktivizimit të marra më parë: numrin e referencës në adresën e e-mailit dhe kodin e autorizimit me mesazh SMS.

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

1 vit


9.000 10.620
denarë njëfish

Tarifa e njëfishtë

2 vite


15.000 17.700
denarë njëfish

Tarifa e njëfishtë

3 vite


19.000 22.420
denarë njëfish

Tarifa e njëfishtë

Tarifa paguhet një herë, në faturën e parë mujore, për të gjithë periudhën e përdorimit të certifikatës së vulës
Çmimet vlejnë nga 26.03.2024

Makedonski Telekom ofron gjithashtu mundësinë që vula juaj elektronike të lëshohet në Hardware Secure Module (HSM) – një pajisje e sigurt e rrjetit – çmimi i së cilës varion në varësi të nevojave tuaja specifike.

CERTIFIKONI DOKUMENTET TUAJA
ELEKTRONIKE

NË TRANSAKSIONET E PËRDITSHME

 • Fatura, shkresa, porosi
 • Dokumente për pjesëmarrje në tender
 • Gjatë nënshkrimit të kontratave
 • Për komunikim të sigurt elektronik

PËR PUNË ELEKTRONIKE ME INSTITUCIONET SHTETËRORE

 • Dorëzimi i fletëparaqitjeve tatimore dhe bilanceve përmes sistemit të e-tatimeve të Drejtorisë për të Ardhura Publike;
 • Dorëzimi i dokumenteve dhe nënshkrimi i ofertave gjatë pjesëmarrjes në tenderë përmes sistemit të prokurimit publik;
 • Gjatë përdorimit të sistemit me një sportel (EXIM) të Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë për dorëzimin elektronik të kërkesave për leje për import, eksport dhe transit të mallrave dhe kuotave tarifore, si dhe lëshimin elektronik të lejeve nga institucionet kompetente;
 • Për regjistrimin dhe çregjistrimin e marrëdhënieve të punës përmes sistemit elektronik të Agjencisë së Punësimit;
 • Gjatë nxjerrjes së të dhënave për planet urbanistike përmes sistemit E-Urbanizëm të ZELS-it;
 • Për dorëzimin elektronik të dokumenteve gjyqësore përmes Sistemit të Automatizuar për Menaxhimin e Çështjeve Gjyqësore - AKMIS;
 • Për dorëzimin e raporteve në mënyrë elektronike përmes portalit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve;
 • Fondi i sigurimit shëndetësor për nënshkrimin e kontratave, lëshimin e recetave elektronike;
 • Për dorëzimin elektronik të llogarive përfundimtare dhe themelimin e personave juridikë në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë.

KARAKTERSITIKAT

icon1

Autentikim

Identiteti i mbajtësit të certifikatës është konfirmuar.

icon2

Integritet

Të dhënat që dërgohen mbrohen nga ndryshimet e paautorizuara.

icon3

Parevokueshmëri

Transaksioni nuk mund të kundërshtohet as nga dërguesi, as nga marrësi.

icon3

Besueshmëri

Përmbajtja e mesazhit mund të lexohet vetëm nga marrësi përkatës.

video icon
CERTIFIKATË E KUALIFIKUAR

UDHËZIME

DOKUMENTE

Ligjet

Rregulloret

Dokumente publike të Makedonski Telekom AD

Verzioni desktop