FlatNET Pro

Што добивате со FlatNET Pro?

FlatNET Pro е услуга наменетa за деловни корисници кои имаат потреба од неограничен пристап кон интернет мрежата со статичка IP адреса.

Со FlatNET Pro добивате услуга која овозможува симетричен проток и гарантирани параметри: доцнење (round trip time) до главните интернет хостови во светот, uptime на линкот, време на одѕив итн.

FlatNET Pro овозможува 24-часовен пристап на интернет од повеќе компјутери со статички IP адреси, чиј број зависи од потребите на корисникот и брзината на пристапот. Со FlatNET Pro се стекнувате со можност за креирање и одржување на серверската инсталација. Можете да поставите свои Web и Mail интернет сервери, кои ќе овозможат размена на електронска пошта и пристап до други интернет услуги.


 • Примарна инфраструктура за поврзување
 • Kорисничка опрема - рутер (Cisco 1941 или Cisco 2911) и модеми
 • Симетричен пристап со брзини од 0,5 Мbit/s до 100 Мbit/s
 • Неограничен сообраќај
 • 24-часовна регуларна поддршка
 • Дополнителна безбедносна поддршка (интервенции на барање на корисникот)
 • Различни ниво на сервисно опслужување (SLA)
 • Пакет од e-адреси
 • Пакет од IP адреси
 • WEB хостинг простор за сето времетраење на сервисот
 • Пристап на MRTG апликација за анализа на сообраќајот
 • Рекламен банер на www.idividi.com.mk
pageArea reserved, leave empty!!!