Pantheon web light

Pantheon web light

Што е PANTHEON WEB Light?

За поедноставно и подобро работење

Pantheon Web Light (PWL) деловната програма ви овозможува пристап до деловните податоци во секој момент и работа со нив од која било локација. Со него ќе издавате фактури брзо и лесно, ќе имате можност за автоматско намалување на вредноста и количината на залиха и брз приказ на издадените фактури, едноставно ќе ги архивирате влезните фактури со сликање со телефон и ќе обезбедите пристап за сметководителот или одговорното лице за верифицирање. Со него исто така имате можност за онлајн креирање патни налози и брзо пребарување, складишно работење со преглед на залихите и нарачки, едноставно планирање и евиденција на работно време, одмори, боледувања и уште многу други поволности.

За кого е наменет?

Мали претприемали

Мали претприемачи

Им овозможува самостојност и работење од секаде со подобар увид во финансиските резултати. Со програмата едноставно се издаваат и примаат фактури, овозможен е увид во состојбата, се креираат патни налози онлајн и се разменуваат документи со сметководителите.

Мали претприемали

Сметководителни фирми

Овозможува целосно работење без хартиени документи. Чувањето на податоците и документите е централизирано во еден податочен систем кој го користат и сметководителот и фирмата (одговорното лице или директор). На овој начин размената на документи меѓу нив е многу побрза.

Мали претприемали

Директори на фирми

Сите важни податоци за донесување одлуки им се на дофат на рака. Програмот едноставно издава, прима и разменува документи со сметководство, ги потврдува и враќа.

Што овозможува?

 • издавање на фактури
 • внес на примени фактури
 • водење на складишта и залихи
 • скенирање и потврдување на документи
 • еДокументација (DMS)
 • благајничко работење (пресметка…)
 • евиденција на издадени фактури (благајнички дневник)
 • затварање на благајна
 • евиденција за време

Спецификација и цени

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

PANTHEON Cloud еСметководство
Web Light

924 1.090
денари

Месечен надомест

Десктоп верзија