Меѓународни дигитални водови

Македонски Телеком ви обезбедува сигурен, доверлив и брз пренос на податоци.

Меѓународните дигитални водови се одговор на најспецифичните кориснички барања и потребата од постојана врска со која било земја во светот.

Меѓународниот дигитален вод овозможува дигитално поврзување на две географски оддалечени точки на интернационално ниво. Kорисникот има ексклузивитет врз доделените интернационални ресурси што претставуваат идеално решение за сите компании и институции кои имаат одделни сектори (претставништва) или партнери во друга држава, а притоа комуникацијата и преносот на податоци меѓу нив треба да се одвива сигурно и непречено.

Цената на овие водови е во зависност од брзината на пренос на податоци, а како дополнителен фактор се зема и оддалеченоста на земјата со која се врши конекцијата, т.е. тарифната зона во која таа се наоѓа.