Ndalesë të thirrjeve dalëse

Përshkrimi

Shërbimi mundëson kontroll të thirrjeve nga telefoni juaj duke zgjedhur njërën nga 15 kombinimet e ndryshme të ofruara të Ndalesave të thirrjeve dalëse.

 1. Ndalesë të plotë për të gjithë thirrjet dalëse.
 2. Ndalesë për të gjithë thirrjet dalëse përveç për trafik lokal (ndalesë drejt prefiksave 00, 07х, 02, 03х, 04х, 055, 0500, 0520, 0580, 0590, 14хххх ).
 3. Зndalesë për të gjithë thirrjet dalëse përveç për trafik lokal dhe për internet (ndalesë drejt prefiksave 00, 07х, 02, 03х, 04х, 0500, 0520, 0580, 0590, 14хххх ).
 4. Ndalesë për të gjithë thirrjet dalëse përveç për trafik lokal dhe ndërvendor (ndalesë drejt prefiksave 00, 07х, 055, 0500, 0520, 0580, 0590, 14хххх ).
 5. Ndalesë për të gjithë thirrjet dalëse përveç trafikut lokal, ndërvendor dhe për internet (ndalesë drejt prefiksave 00, 07х, 0500, 0520, 0580, 0590, 14хххх).
 6. Ndalesë për thirrje ndërkombëtare (00).
 7. Ndalesë për thirrje drejt rrjetave mobile (07х).
 8. Ndalesë për thirrje ndërkombëtare (00) dhe thirrje drejt rrjetave mobile (07х).
 9. Ndalesë për thirrje drejt rrjetave tjera fikse (me këtë ndalesë nuk mund të telefonohet drejt numrave nga rrjetat tjera fikse, por nuk ndalohen thirrjet drejt numrave që janë bartur në rrjet tjetër).
 10. Ndalesë për internet thirrjet (055).
 11. Ndalesë për thirrje ndërkombëtare (00), drejt shërbimeve komerciale (0500, 0590) dhe shërbimeve komerciale në rrjetin e Makedonski Telekom (141ххх, 149ххх).
 12. Ndalesë për thirrje drejt rrjetave mobile (07x), drejt shërbimeve komerciale (0500, 0590) dhe shërbimeve komerciale në rrjetin e Makedonski Telekom (141ххх, 149ххх).
 13. Ndalesë për thirrje drejt shërbimeve komerciale (0500, 0520, 0580, 0590) dhe shërbimeve komerciale në rrjetin e Makedonski Telekom (141ххх, 149ххх).
 14. Ndalesë për thirrje drejt shërbimeve komerciale (0500, 0590) dhe shërbimeve komerciale në rrjetin e Makedonski Telekom (141ххх, 149ххх).
 15. Ndalesë për thirrje drejt shërbimeve komerciale (0500, 0590).

Kombinimin e Ndalesave të thirrjeve dalëse që do ta zgjidhni mund të:

 • Kyqet ose çkyqet nga ana e Makedonski Telekom, ose
 • Shfrytëzoni Ndalesa të koduara të thirrjeve dalëse të cilat mundësojnë që me anë të kodit dhe fjalëkalimit që vetë do ti përcaktoni, të parandaloni dhe të mundësoni të thirret nga linja juaj telefonike.

Aktivizimi: *33*fjalëkalim me katër shifra#   

Deaktivizimi: #33* fjalëkalim me katër shifra #

Çmimet

Të gjithë kombinimet e Ndalesave të thirrjeve janë falas.

Nuk mund të shfrytëzohen kombinacione tjera të Ndalesave për thirrje përveç njërës prej 15 ndalesave të përmendura dhe 15 kombinimet e ndalesave të koduara.

Verzioni desktop