Бесплатен телефон - Зелен број 0800

Доближете ги вашите услуги до корисниците

Со услугата Зелен број 0800, компаниите можат да им обезбедат информации на крајните корисници во врска со своите производи и услуги, преку доделениот број 0800 XXXXX.
Повиците кон овој број се бесплатни за повикувачите и целокупниот сообраќај го плаќа компанијата-корисник на услугата зелен број 0800.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
Надоместоци
Годишен надомест за доделување на број 08ххx
*

Можност за плаќање на 12 рати

2.880 ден.3.398 ден.
Месечен надомест 1.199 ден.1.415 ден.
Цена за разговор Цена по минута
Цена за повици од сите мобилни и фиксни мрежи 2,9 ден/минута3,4 ден/минута
pageArea reserved, leave empty!!!