Кратки извештаи за најновите настани

16.09.2016

Соопштение до акционерите на Македонски Телеком АД - Скопје со право на дивиденда за 2015 година

Собранието на Македонски Телеком АД – Скопје, на својата годишна седница одржана на ден 12.04.2016 година, ја усвои Одлуката за исплата на дивиденда на Друштвото за 2015 година и утврдување на дивиденден календар.

15.05.2015

Јавен повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

15.05.2015

Јавен повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

20.04.2015

Вонредни состаноци на Одборите на директори на Македонски Телеком АД-Скопје и на Т-Мобиле Македонија

Одобрено е склучување на Анекс на Спогодба за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје (ТММК) кон Македонски Телеком

15.04.2015

Годишно Собрание на Македонски Tелеком

Донесена е Одлука за исплата на дивиденда за 2014 година во вкупен бруто износ од 2.262.857.170,00 денари, односно бруто износ од 26,23 денари по акција

123 ... 10
Десктоп верзија