201620152014201320122011201020092008

16.09.2016

Соопштение до акционерите на Македонски Телеком АД – Скопје со право на дивиденда за 2015 година

Собранието на Македонски Телеком АД – Скопје, на својата годишна седница одржана на ден 12.04.2016 година, ја усвои Одлуката за исплата на дивиденда на Друштвото за 2015 година и утврдување на дивиденден календар.

15.05.2015

Јавен повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

15.05.2015

Јавен повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

20.04.2015

Вонредни состаноци на Одборите на директори на Македонски Телеком АД-Скопје и на Т-Мобиле Македонија

Одобрено е склучување на Анекс на Спогодба за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје (ТММК) кон Македонски Телеком

15.04.2015

Годишно Собрание на Македонски Tелеком

Донесена е Одлука за исплата на дивиденда за 2014 година во вкупен бруто износ од 2.262.857.170,00 денари, односно бруто износ од 26,23 денари по акција

25.03.2015

Јавен повик за свикување на Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Се свикува Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје со седиште на „Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6, Скопје, коешто ќе се одржи на 15.04.2015 година

06.11.2014

Резултати од работењето на Македонски Телеком и Т-Мобиле за првите девет месеци од 2014 година

Водечка позиција на пазарот со удел од 64,6% во фиксна и 46,9% во мобилна Продолжува трендот на пораст на приходите во интернет и IPTV сегментот и пад на приходите од говорни

05.06.2014

Јавен повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Се свикува Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје, со седиште на „Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6, Скопје, кое ќе се одржи на ден 27.06.2014 година

28.03.2014

Соопштение до акционерите на Македонски Телеком АД – Скопје со право на дивиденда за 2013 година

Собранието на Македонски Телеком АД – Скопје, на својата годишна седница одржана на ден 27.03.2014 година, ја усвои Одлуката за исплата на дивиденда на Друштвото за 2013 година

27.03.2014

Годишно Собрание на Македонски Телеком, Собрание на Т-Мобиле Македонија и состаноци на Одборите на директори на Македонски Телеком и Т-Moбиле Македонија

Исплата на дивиденда на Македонски Телеком за2013 година во вкупен бруто износ од 2.716.252.939денари Бруто износ на дивиденда поакција од31,49 денари(заокружено на

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија