Година Бруто дивиденда по акција во денари Прв датум на исплата Датум на објавување Детални информации
2013 31,49 23.04.2014 27.03.2014 повеќе
2012 65,46 17.04.2013 29.03.2013 повеќе
2011 71,46 25.04.2012 04.04.2012 повеќе
2010 68,95 29.04.2011 14.04.2011 повеќе
2009 75,01 12.07.2010 02.07.2010 повеќе
2008 71,42 22.05.2009 29.04.2009 повеќе
2007 113,42 29.09.2008 03.09.2008 повеќе
2005 86,10 01.08.2007 31.07.2007 повеќе
2004 60,88 04.07.2005 30.05.2005
2003 26,10 19.03.2004 20.02.2004
2002 25,04 05.05.2003 18.04.2003


Годишни извештаи

Годишен извештај за 2015

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!