Според законските прописи на Република Северна Македонија и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје, органи на Македонски Телеком АД се Собранието и Одборот на директори.

Корпоративното управување на Македонски Телеком АД има за цел поголема транспарентност преку обезбедување на следниве информации:

  • Надлежности на Собранието на Македонски Телеком АД
  • Улоги, одговорности и членови на Одборот на директори
  • Независен ревизор
  • Други релевантни информации (Акти на Македонски Телеком АД и Управување со ризици)


Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија