Ревизори

На седницата на Собранието на Македонски Телеком АД Скопје одржана на 06.09.2022 година, ревизорската куќа Дилоит ДОО – Скопје беше избрана за овластен Ревизор за ревидирање на Финансиските извештаи на Македонски Телеком АД - Скопје за годината што завршува на 31 декември 2022 година, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување и со усвоените Меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Независните ревизори и ревизорите на Групацијата за годините што завршиле на 31-ви декември 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 и 2001 се како што следи:

 1. 2021 – PricewaterhouseCoopers
 2. 2020 – PricewaterhouseCoopers
 3. 2019 – PricewaterhouseCoopers
 4. 2018 – PricewaterhouseCoopers
 5. 2017 – PricewaterhouseCoopers
 6. 2016 – PricewaterhouseCoopers
 7. 2015 – PricewaterhouseCoopers
 8. 2014 – PricewaterhouseCoopers
 9. 2013 – PricewaterhouseCoopers
 10. 2012 – PricewaterhouseCoopers
 11. 2011 – PricewaterhouseCoopers
 1. 2010 – PricewaterhouseCoopers
 2. 2009 – PricewaterhouseCoopers
 3. 2008 – PricewaterhouseCoopers
 4. 2007 – PricewaterhouseCoopers
 5. 2006 – PricewaterhouseCoopers
 6. 2005 – PricewaterhouseCoopers
 7. 2004 – PricewaterhouseCoopers
 8. 2003 – PricewaterhouseCoopers
 9. 2002 – Deloitte&Touche и PricewaterhouseCoopers
 10. 2001 – Deloitte&Touche
Десктоп верзија