На седницата на Собранието на Македонски Телеком АД Скопје одржана на 17.06.2015 година, ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО – Скопје (“PwC”) беше избран за овластен Ревизор за ревидирање на Финансиските извештаи на Македонски Телеком АД - Скопје за годината што завршува на 31 декември 2015 година, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување и општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.

Независните ревизори и ревизорите на Групацијата за годините што завршиле на 31-ви декември 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 и 2001 се како што следи:

2014 – PricewaterhouseCoopers

2013 – PricewaterhouseCoopers

2012 – PricewaterhouseCoopers

2011 – PricewaterhouseCoopers

2010 – PricewaterhouseCoopers

2009 – PricewaterhouseCoopers

2008 – PricewaterhouseCoopers

2007 – PricewaterhouseCoopers

2006 – PricewaterhouseCoopers

2005 – PricewaterhouseCoopers

2004 – PricewaterhouseCoopers

2003 – PricewaterhouseCoopers

2002 – Deloitte&Touche и PricewaterhouseCoopers

2001 – Deloitte&Touche

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2017

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!