На седницата на Собранието на Македонски Телеком АД Скопје одржана на 06.09.2022 година, ревизорската куќа Дилоит ДОО – Скопје беше избрана за овластен Ревизор за ревидирање на Финансиските извештаи на Македонски Телеком АД - Скопје за годината што завршува на 31 декември 2022 година, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување и со усвоените Меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Независните ревизори и ревизорите на Групацијата за годините што завршиле на 31-ви декември 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 и 2001 се како што следи:

2021 – PricewaterhouseCoopers

2020 – PricewaterhouseCoopers

2019 – PricewaterhouseCoopers

2018 – PricewaterhouseCoopers

2017 – PricewaterhouseCoopers

2016 – PricewaterhouseCoopers

2015 – PricewaterhouseCoopers

2014 – PricewaterhouseCoopers

2013 – PricewaterhouseCoopers

2012 – PricewaterhouseCoopers

2011 – PricewaterhouseCoopers

2010 – PricewaterhouseCoopers

2009 – PricewaterhouseCoopers

2008 – PricewaterhouseCoopers

2007 – PricewaterhouseCoopers

2006 – PricewaterhouseCoopers

2005 – PricewaterhouseCoopers

2004 – PricewaterhouseCoopers

2003 – PricewaterhouseCoopers

2002 – Deloitte&Touche и PricewaterhouseCoopers

2001 – Deloitte&Touche

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија