Врз основа на одредбите од Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје, Одборот на директори на Друштвото го усвојува својот Деловник за работа, со кој се уредува начинот на работа на Одборот на директори, и тоа:

  1. Подготовување на состаноци, свикувањето на состаноци, текот на работата на состаноците, начинот на одлучување (одложување, прекин, заклучување на состаноците);

  2. Записникот од состаноците, правата и должностите на членовите и другите учесници во работата на состанокот, како и

  3. Други прашања во врска со работата на Одборот на директори, во рамките на овластувањата дадени со закон и Статутот на Македонски Телеком АД.

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија