Андреас Маиерхофер

Главен извршен директор

Жарко Луковски

Главен оперативен директор

Славко Пројкоски

Главен директор за финансии

Андреас Елснер

Главен оперативен директор за приватни корисници

Бранко Станчев

Главен оперативен директор за бизнис корисници

Мирослав Јовановиќ

Главен директор за техника и ИТ

Главен директор за човечки ресурси

Раководен директор за човечки ресурси

pageArea reserved, leave empty!!!