Главен текст
Прилози

Прилог 1: Дефиниции и Толкувања

Прилог 2: Список на нумерациски географски подрачја

Прилог 3: Список на MDF места и распоред за имплементација

Прилог 4: Опис на услуги

Прилог 4.А: Опис на целосно разврзан пристап на локална јамка и компоненти на кабелско поврзување
Прилог 4. Б: Технички и услови на средината за колокациското место

Прилог 5: Технички, технолошки, тестови за соодветност и услови на средината

Прилог 5.А: Технички услови за разврзан пристап на локална јамка
Прилог 5. Б: Управување со спектар на локална јамка
Прилог 5. В: Верификација на соодветност на непозната опрема
Прилог 5. Г: Листа на опрема што може да биде поврзана на мрежата на Македонски Телеком

Прилог 6: Склучување и исполнување на договор

Прилог 6.А: Процес на склучување на општ договор за разврзан пристап на локална јамка и соодветни индивидуални договори
Прилог 6. Б: Предвидување
Прилог 6. В: Исполнување на договор
Прилог 6. Г: Обезбедување на информации и доверливост

Прилог 7: Правила за управување и одржување

Прилог 8: Надоместоци, фактурирање

Прилог 8.А: Принципи на наплата
Прилог 8.Б: Надоместоци
Прилог 8.В: Фактурирање и плаќање
Додатоци

Додаток I: Формулари

Додаток I.А - 1: Предвидување за локални јамки
Додаток I.А - 2: Предвидување за компоненти на кабелско поврзување
Додаток I.Б - 1: Барање за колокација
Додаток I.Б - 2: Барање За компоненти на кабелско поврзување
Додаток I.Б - 3: Барање за локална јамка
Додаток I.В - 1: Индивидуален договор за колокација
Додаток I.В - 2: Индивидуален договор за компоненти на кабелско поврзување
Додаток I.В - 3: Индивидуален договор за локална јамка
Додаток I.Г: Формулар за банкарска гаранција
Додаток I.Д: Формулар за изјава за намера од претплатник
Додаток I.Ѓ: Формулар за изјава за доверливост


Десктоп верзија