Структура на акционери

Акционери на Македонски Телеком АД заклучно со 31.12.2023

Име на сопственик Број на акции Во %
КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД Скопје 48.877.780 51,00
Влада на РМ 33.364.875* 34,81
Македонски Телеком АД (сопствени акции) 9.583.878** 10,00
IFC 979.883 1,02
Други малцински акционери 3.032.365 3,17
Вкупно 95.838.781 100,00

* Вклучувајќи ја приоритетната кумулативна акција (златна акција) со номинална вредност од 9.733 денари во сопственост на Владата на Република Македонија. Златната акција има едно право на глас и посебни права во согласност со Статутот на друштвото. Има ограничување за трговски и нетрговски трансфер.

** Во согласност со Законот за трговски друштва (член 338), правата од стекнатите сопствени акции мируваат.

pie

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија