Акционери на Македонски Телеком АД заклучно со 31.12.2021

Име на сопственик

Број на акции

Во %

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД Скопје 48.877.780 51,00
Влада на РМ 33.364.875* 34,81
Македонски Телеком АД (сопствени акции) 9.583.878** 10,00
IFC 1.011.204 1,06
Други малцински акционери 3.001.044 3,13

Вкупно

95.838.781 100,00

* Вклучувајќи ја приоритетната кумулативна акција (златна акција) со номинална вредност од 9.733 денари во сопственост на Владата на Република Македонија. Златната акција има едно право на глас и посебни права во согласност со Статутот на друштвото. Има ограничување за трговски и нетрговски трансфер.

** Во согласност со Законот за трговски друштва (член 338), правата од стекнатите сопствени акции мируваат.


Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија