Акционерска Структура на Македонски Телеком АД 31.12.2014

Име на сопственик

Број на акции

Во %

Каменимост АД Скопје 48.877.780 51,00
Влада на РМ 33.364.875* 34,81
Македонски Телеком АД (сопствени акции) 9.583.878** 10,00
IFC 1.574.676 1,64
Други малцински акционери 2.437.572 2,54

Вкупно

95.838.781 100,00

* Вклучувајќи ја приоритетната кумулативна акција (златна акција) со номинална вредност од 9.733 денари во сопственост на Владата на Република Македонија. Златната акција има едно право на глас и посебни права во согласност со Статутот на друштвото. Има ограничување за трговски и нетрговски трансфер.

** Во согласност со Законот за трговски друштва (член 338), правата од стекнатите сопствени акции мируваат.


Акционерска Структура на Македонски Телеком АД 31.12.2014

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2015

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!